jan
16
2010

100 haatcitaten van de PVV

Uitspraken, van PVV-leider Wilders en andere PVV-woordvoerders,
die aanzetten tot haat en discriminatie of bevolkingsgroepen beledigen
(Periode 2004 -2009)

VolkskrantBlijftMaarDemoniseren

 

 

1) “Waarom durven wij niet te zeggen dat moslims zich aan ons moeten aanpassen, omdat onze
normen en waarden nu eenmaal van een hoger, beter, prettiger en humaner beschavingsniveau zijn?
Niks integratie, assimilatie! En laat daarna de hoofddoekjes maar wapperen op het Malieveld. Ik
lust ze rauw.”
Geert Wilders, HP/De Tijd, 6 februari 2004

2) “Mocht het ooit tot rassenrellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daarvan niet bij
voorbaat een negatieve werking uit te gaan.”
Geert Wilders, HP/De Tijd HP/De Tijd, 6 februari 2004

3) “We moeten de immigratie van moslims stoppen”.
Geert Wilders De Limburger, 4 september 2004

4) “Ik wil moskeeën afbreken…” (..) “Ik ga er als eerste met cement en stenen heen om die
moskeeën dicht te metselen”.
Geert Wilders De Limburger, 4 september 2004

5) “Ook stelt de Groep Wilders voor de Wet op het Nederlanderschap zo te wijzigen dat
genaturaliseerden hun Nederlandse nationaliteit verliezen en worden uitgezet indien zij de
Nederlandse taal niet alsnog leren, in criminaliteit vervallen dan wel veroordeelt (sic) worden
wegens handelingen in strijd met de openbare orde.”
Eerste reactie Groep Wilders op Miljoenennota, www.geertwilders.nl, 21 september 2004

6) “Ook dienen criminele allochtonen na het uitzitten van hun straf hun verblijfsvergunning kwijt te
raken en uit het land te worden gezet.”
Geert Wilders, Volkskrant, 9 oktober 2004

7) “Nederland is voller dan vol wat betreft niet-westerse allochtonen, vooral van islamitische
afkomst.”
Geert Wilders, Volkskrant, 9 oktober 2004

8) “Artikel 23 van de grondwet blijft bestaan maar islamitische scholen mogen niet worden
opgericht. Ongelijke gevallen hoeven niet gelijk te worden.”
Onafhankelijkheidsverklaring Groep Wilders, 13 maart 2005

9) “Zolang men geen Nederlander is kan geen beroep worden gedaan op sociale zekerheid.”
Onafhankelijkheidsverklaring Groep Wilders, 13 maart 2005

10) “We lijden in dit land aan een gelijkheidssyndroom. Ongelijke gevallen hoeven niet gelijk te
worden behandeld. De islam is een ongelijk geval (..) Daarom behandelen we de islam anders. Ik
wil niet toegeven aan een cultuur die ons wezensvreemd is. Geen islamonderwijs dus. Dat is het
principe”.
Geert Wilders, De Volkskrant, 13 maart 2005

11) “De immigratie uit niet-westerse landen moet de komende jaren geheel worden verboden.”
Geert Wilders, NRC Handelsblad, 22 juli 2005

12) “De omgang met de islam en moslims in ons land moet dus minder vrijblijvend worden. (..) De
analyse is helder, we hebben een groot probleem met de islam, ook in Nederland. (..) Immigratie uit 2
islamitische landen moet worden verboden. We moeten leren intolerant te zijn tegen de intoleranten,
op straat, in de moskee en in de rechtbank. We moeten haat en geweld van terroristen beantwoorden
met uitsluiting en intolerantie en laten zien wie de baas is in Nederland.”
Geert Wilders, NRC Handelsblad, 22 juli 2005

13) Interviewer: Meent u bijvoorbeeld, dat het feit dat steden als Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag, spoedig als het niet nu al het geval is, in de meerderheid niet-blank zijn, onacceptabel is voor
Nederland? Wilders: “Natuurlijk is dat onacceptabel.”
Geert Wilders, BBC-Hardtalk interview, 22 maart 2006

14) “Niet alleen respect voor de wet maar ook respect voor de waarden (is fundamenteel aan de
Nederlandse samenleving), met wellicht een uitzondering, ik geloof dat mensen wiens enig doel het
is, om alles waar wij voor staan kapot te maken, ons wettelijk systeem om willen zetten in
bijvoorbeeld Sharia en Islamitische wetgeving en onze democratie willen vervangen met iets
anders, mensen die ook geweld willen gebruiken om hun islamo-fascistische doeleinden te
bereiken, die mensen verdienen volgens mij niet dezelfde rechten onder de grondwet.”
Geert Wilders, BBC-Hardtalk interview, 22 maart 2006

15) “Ik ben voor sluiting van de grenzen voor gezinshereniging en familiehereniging van niet-
westerse, islamitische allochtonen. Negenennegentig procent van die mensen voegt niets toe. Daar
hebben we alleen maar ellende van.”
Geert Wilders, Zakenblad ‘Zoete’, juni/juli 2006

16) “Zo lang niet duidelijk is dat de Nederlandse moslimgemeenschap de orde en spelregels van de
Nederlandse rechtsstaat van harte accepteert, ontbreekt het fundament van vertrouwen dat
noodzakelijk is om grondwettelijke rechten en vrijheden in dezelfde mate toe te kennen als aan
andere groepen in Nederland die deze orde en spelregels hebben gevormd en dragen.”
Klare Wijn (partijprogramma PVV), 31 maart 2006

17) “Strengere sancties tegen geweld in het algemeen en in het bijzonder tegen geweld dat in
toenemende door Marokkaanse jongeren wordt gepleegd, waarbij te denken valt aan uitzetting en
denaturalisatie voor recidivisten.”
Geert Wilders, NRC Handelsblad, 20 juni 2006

18) “We hebben een gigantisch probleem met moslims, het loopt aan alle kanten de spuigaten uit.”
Geert Wilders, Interview in De Volkskrant, 7 oktober 2006

19) “Iedere niet-westerse allochtoon moet een assimilatiecontract tekenen. Daarin staat precies wat
je wel en niet mag doen. Als je daar niet aan voldoet, moet je het land verlaten.”
Geert Wilders, Volkskrant 7 oktober 2006

20) “Een op de vijf Marokkaanse jongeren staat als verdachte bij de politie geregistreerd. Hun
gedrag vloeit voort uit hun religie en cultuur. (..) De paus had laatst volkomen gelijk: de islam is een
gewelddadige religie. (..) Het zit in die gemeenschap zelf.”
Geert Wilders, Volkskrant 7 oktober 2006

21) “Ik ontzeg niemand een gezinsleven. Ook niet-westerse allochtonen niet. Ze mogen trouwen, ze
mogen samenwonen. Alleen niet in Nederland.”
Geert Wilders, Volkskrant 7 oktober 2006

22) “De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van Nederland. Ik
heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Als je naar de cijfers kijkt en
de ontwikkeling daarin… Moslims zullen van de grote steden naar het platteland trekken.”
Geert Wilders Interview in de Volkskrant, 7 oktober 2006
3
23) “We moeten de tsunami van de islamisering stoppen.” En: “Van die tsunami van een ons
wezensvreemde cultuur die hier steeds dominanter wordt. Daar moet een halt aan worden
toegeroepen.”
Geert Wilders Interview in de Volkskrant, 7 oktober 2006

24) Wat is het eerste dat u verandert als u het morgen voor het zeggen krijgt in Nederland? “De
grenzen gaan nog diezelfde dag dicht voor alle niet-westerse allochtonen.”
Geert Wilders, interview in de Volkskrant, 7 oktober 2006

25) “De Nederlandse cultuur is duizend keer beter dan de islam.”
Geert Wilders, De Spits, 9 november 2006

26) “Nieuw artikel 1 van de grondwet: christelijk/joods/humanistische cultuur moet in Nederland
dominant blijven.”
Verkiezingspamflet PVV voor de Tweede Kamerverkiezingen van 25 augustus 2006

27) “De tsunami van islamisering vormt een directe bedreiging van het voortbestaan van de wereld
zoals wij die kennen en is het begin van het einde van westerse normen en waarden als vrijheid,
gelijkheid, tolerantie en scheiding van kerk en staat die ons terecht zo dierbaar zijn.”
Geert Wilders op GeenStijl, 23 januari 2007

28) "Ik ben hier gekomen om te waarschuwen voor een ander gevaar, de islam. De islam doet zich
voor als een religie maar ondertussen heeft het een ander doel; overheersing van de wereld, een
heilige oorlog, de sharia en het einde van de scheiding tussen kerk en staat. Het is geen religie het is
een politieke ideologie. Het eist je respect maar heeft geen respect voor jou."
Geert Wilders’ geplande speech in London, PVV-website 12 februari 2009

29) "I propose the withdrawal of all hate speech legislation in Europe"
Toespraak van Geert Wilders in New York op PVV-website, woensdag 25 februari 2009

30) In noodgevallen moet de politie met scherp schieten op jonge relschoppers.
PVV-Kamerlid Fleur Agema in Kamerdebat over Marokkaanse jongeren in Gouda.
Spitsnieuws, 15 april 2009

31) “De islam zal bij een continuering van het huidige wanbeleid het Westen overwinnen en
overheersen. Maar dat gebeurt niet zolang ik hier ook maar iets voor het zeggen heb!”
Geert Wilders op GeenStijl, 23 januari 2007

32) “De eerste islamitische invasie werd na de verovering van Spanje, Portugal en het zuiden van
Frankrijk in het jaar 732 gestopt bij Poitiers en de tweede invasiepoging door de Ottomaanse
Turken werd voor de poorten van Wenen gekeerd toen ze daar in 1683 gelukkig de pan in werden
gehakt.” “… het aantal islamieten in ieder Europees land neemt meer dan zorgwekkende vormen
aan.” “De PVV zal zich met man en macht verzetten tegen deze derde islamitische invasiepoging.”
Geert Wilders op GeenStijl, 6 februari 2007

33) “We willen genoeg. De grenzen dicht, geen islamieten meer Nederland in, veel moslims
Nederland uit, denaturalisatie van islamitische criminelen…”
Geert Wilders, interview in De Pers, 13 februari 2007

34) “Zolang de beoogd PvdA-staatssecretarissen Ahmed Aboutaleb en Nebahat Albayrak een
dubbele nationaliteit hebben, mogen ze niet toetreden tot het nieuwe kabinet. Dat vindt Geert
Wilders. ‘Een minister of staatssecretaris kan geen twee petten op hebben.’ Wilders vindt het
principieel onjuist dat bewindslieden een dubbele nationaliteit hebben, zegt hij tegen Elsevier.nl.
Geert Wilders, website Elsevier 15 februari 2007
4
35) “Als moslims hier willen blijven, moeten ze de helft uit de Koran scheuren en weggooien.”
Geert Wilders.nl, De Pers, 13 februari 2007

36) “Maar ik wil niet dat er meer moslims in Nederland komen, ik wil liever dat het er minder
worden. Dus wil ik de grenzen voor migranten uit moslimlanden dichtgooien. Bovendien wil ik
moslims aanmoedigen om Nederland vrijwillig te verlaten. De demografische ontwikkeling moet zo
worden, dat de kans klein is dat er weer twee in het kabinet komen. Er is nu teveel islam in
Nederland.”
Geert Wilders, NRC Handelsbad, 24 februari 2007

37) "Ministers en staatssecretarissen mogen geen twee nationaliteiten hebben".
Geert Wilders, NOVA 28 februari 2007

38) "Ik zou niet graag willen dat een groeiend aantal mensen, wellicht in de toekomst een
meerderheid, van de bevolking of van het kabinet uit moslims bestaat".
Geert Wilders, NOVA 28 februari 2007

39) "Islamitische landen mogen niet toetreden tot de Europese Unie. Als Turkije lid wordt is dat
meteen het grootste land met de meeste inwoners. Je kunt ze niet meer tegenhouden als dat land
eenmaal lid is."
Interview PVV-europees lijsttrekker Barry Madlener op NU.nl, 2 juni 2009

40) "We zien dat de islam een grote bedreiging vormt voor de vrijheid van anderen. Als je ziet hoe
de islam hier wil domineren en het leven van anderen heel moeilijk maakt. Die komen niet om zich
aan te passen, maar om te overheersen."
Interview PVV-Europees lijsttrekker Barry Madlener op NU.nl, 2 juni 2009

41) “Ik heb genoeg van de Koran in Nederland: verbied dat fascistische boek.”
Geert Wilders, Volkskrant 8 augustus 2007

42) "En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren…"
Geert Wilders, Volkskrant 8 augustus 2007

43) "De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed
zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf: de Koran."
Geert Wilders, Volkskrant, 8 augustus 2007

44) “Die [politici] hebben lak aan de belangen van de Nederlandse burger en meewerken aan de
transformatie van Nederland in Nederabië als provincie van de islamitische superstaat Eurabië. “
Geert Wilders, Volkskrant, 8 augustus 2007

45) “De islam is een `wezensvreemde cultuur´ die nergens dominant mag worden", vindt hij. (..)
“Genoeg is genoeg. We moeten ons niet verkopen aan de islamitische cultuur en de ellende die dat
met zich meebrengt”.
Geert Wilders, Website PVV en AD 17 augustus 2007

46) “Ik zaai geen haat, dat doet de Koran. Het is een fascistisch boek. Dit is geen boek dat we hier
moeten hebben."
Geert Wilders AD, zaterdag 17 augustus 2007/vrijdag 17 augustus 2007

47) “Het [is] volstrekt onwenselijk dat Amsterdam maar liefst 177 nationaliteiten telt".
Geert Wilders, AT5, 22 augustus 2007 (n.a.v. Kamervragen PVV)

48) "Waarom dringt hij [Balkenende] ons onderwerping op? Waar ging het mis met de christelijke
normen en waarden van onze premier? Wanneer bedacht hij dat het maar beter was om te 5
capituleren voor de allesoverheersende en allesvernietigende ideologie van de Islam?"
Uitspraak Fleur Agema op de website PVV, maart 2008

49) “De Tweede Kamer verzoekt de regering een immigratiestop in te voeren voor migranten uit
moslimlanden, geen nieuwe moskeeën meer toe te staan, alle islamitische scholen te sluiten, de
boerka te verbieden en criminele moslims – indien nodig na denaturalisatie – het land uit te zetten.”
PVV Tweede-Kamermotie, 30 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten Nr. 127, 6 september 2007

50) "Deelt u de mening dat deze inwoners gelijk hebben, gezien de problemen als overlast en
criminaliteit die een asielzoekerscentrum met zich meebrengt?"
Kamervragen van PVV-ers Fritsma en Wilders op de PVV-website,14 mei 2009

51) "The Jihad against Israel is the Jihad against the West." (..) "we are here today to voice our
concern of the growing islamisation of the West. We do it in this city, the city of David, the city that,
together with Rome and Athens, symbolises our ancient heritage." (..) "We all carry Jerusalem in
our blood, in our genes."
Toespraak van Geert Wilders in Jeruzalem op PVV-website, 14 december 2008

52) De Partij voor de Vrijheid heeft bijna alle Haagse ministeries gevraagd uit te rekenen hoeveel
geld ze precies uitgeven aan (niet-westerse) allochtonen. Van de fiscus wil de PVV´er bijvoorbeeld
weten hoeveel minder allochtonen aan belasting betalen ten opzichte van oorspronkelijke
Nederlanders. Fritsma wil van het ministerie van Verkeer en Waterstaat weten "welk deel van de
aan Verkeer en Waterstaat gerelateerde kosten toe te rekenen zijn aan niet-westerse allochtonen".
Trouw over Kamervragen PVV-er Fritsma, 23 juli 2009

53) “Nog een fout en dan zetten we al die eilanden wat mij betreft op Marktplaats.nl. De hoogste
bieder mag ze dan hebben.”
Geert Wilders over de Nederlandse Antillen, AD 22 oktober 2007

54) “Autochtonen planten zich minder snel voort dan allochtonen. Nu zitten allochtonen,
overwegend moslims, voornamelijk in de grote steden. Over twintig jaar zitten ze overal, van
Apeldoorn tot Emmen en van Weert tot Middelburg. We verkopen ons land aan de duivel die
Mohammed heet, en niemand doet er iets aan.”
Geert Wilders, interview in De Pers, 27 november 2007

55) “Ik wil een nieuw artikel 1, waarin de Leitkultur van het Westen wordt verwoord. Er mogen van
mij in Nederland best joodse en christelijke scholen bestaan, maar geen islamitische scholen.”
Geert Wilders, HP/De Tijd 12 december 2007

56) “…onze cultuur [is] een betere dan die van veel immigranten.”
Geert Wilders, HP/De Tijd, 12 december 2007

57) "I will tear down Islamic schools, because I believe they are dangerous, fascist institutions
where young children are being grown up in an ideology of hate, intolerance and violence."
Interview met Geert Wilders op Zweedse zender, 13 juli 2009

58) “Stuur de moslims die problemen veroorzaken het land uit, met familie en al.”
Geert Wilders, HP/De Tijd, 12 december 2007

59) “Laten we dat corrupte boevennest [de Antillen] zo snel mogelijk in de verkoop doen. De
hoogste bieder mag het wat mij betreft hebben.”
Geert Wilders, Algemeen Dagblad, 9 januari 2008

60) “Veel fundamentele problemen in Nederland, zoals infrastructuur, files, huisvestingsproblemen 6
en de verzorgingsstaat, zijn uiteindelijk direct gerelateerd aan migranten.”
Geert Wilders in interview met DPA, 3 januari 2008

61) "…migranten bestaan, en hun hypothetische afwezigheid binnen de Nederlandse realiteit mag
dan wel mijn Utopia zijn, maar is niet realistisch."
Geert Wilders in interview met DPA, 3 januari 2008

62) "Beseft u dat door het inrichten van stemlokalen in moskeeën mensen in zekere zin gedwongen
worden om deze gebouwen te betreden om hun stem uit te brengen, ook wanneer zij niets met de
barbaarse islamitische ideologie te maken wensen te hebben" (..) "Deelt u tevens de mening dat hier
sprake is van een geheel andere situatie dan wanneer een stemlokaal wordt ingericht in een
kerkgebouw, daar een kerk geen symbool is van een kwaadaardige totalitaire ideologie, maar van
een religie die al vele honderden jaren deel uitmaakt van onze westerse cultuur en daar mede de
basis van vormt?"
Kamervragen PVV-Kamerleden Fritsma en Brinkman op de PVV-website, 28 mei 2009

63) “Ik geloof niet dat Culturen gelijkwaardig zijn. Onze cultuur is veel beter dan de achterlijke
islamitische cultuur.”
Geert Wilders, Fox News channel, 25 januari 2008

64) "Is het u bekend dat de top 7 van namen die in Brussel aan baby’s gegeven worden is:
Mohammed, Adam, Rayan, Ayoub, Mehdi, Amine en Hamza? Kunt u aangeven wat de top 7 van
namen die aan baby’s gegeven worden is in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en in heel
Nederland?"
Persbericht PVV over Kamervragen PVV-ers Wilders en Fritsma, 10 augustus 2009

65) "Bent u zich ervan bewust dat de enorme groei van de islamisering en van de moslimbevolking
in Europa enorme gevolgen zal hebben voor ons onderwijs, woningbouw, sociale zekerheid en
verzorgingsstaat, arbeidsmarkt en buitenlands beleid?"
Persbericht PVV over Kamervragen PVV-ers Wilders en Fritsma, 10 augustus 2009

66) Mensen hebben genoeg van de criminaliteit en de belastingen die ze moeten betalen, die
gepaard gaan met de islamisering van Nederland.
Geert Wilders, Fox News channel, 25 januari 2008

67) “Ik vind wel dat er minder moslims moeten zijn in Nederland.”
Geert Wilders, Het Nieuwsblad (Vlaams), 9 februari 2008

68) “Ik vind de ideologie van de islam abject, fascistisch en fout.”
Geert Wilders, Het Nieuwsblad (Vlaams), 9 februari 2008

69) “De profeet Mohammed is een enge duivel die we in Nederland niet moeten aanbidden. Niet uit
haat, maar uit trots en zelfbehoud van onze Nederlandse identiteit en onze westerse waarden,
verdedig ik een immigratiestop uit islamitische landen.”
Geert Wilders, Het Nieuwsblad (Vlaams), 9 februari 2008

70) “Niet-westerse allochtonen met een dubbele nationaliteit, die zich schuldig maken aan misdaad,
zoals die vele Marokkaanse straatterroristen die grote delen van Nederland onveilig maken, die
moeten hun Nederlandse paspoort inleveren en gaan het land uit. .”
Geert Wilders, Zendtijd voor politieke partijen PVV, 10 februari 2008

71) “Bent u met mij van mening dat wanneer kinderen van allochtone ouders bij voortduring de
boel verzieken en met politie en justitie in aanraking komen, het gezin moet worden
gedenaturaliseerd en uitgezet?”
PVV-Kamerlid Fleur Agema, Vrij Nederland, 8 maart 2008 7

72) …moslims “moeten op het gebied van de zorg de normen en waarden van onze dominant joods-
christelijke cultuur worden bijgebracht
PVV-Kamerlid Fleur Agema, Vrij Nederland, 8 maart 2008

73) "Moslims willen dat u ruimte geeft aan de islam, maar de islam biedt geen ruimte aan u. Van de
overheid moet u respect hebben voor de islam, maar de islam heeft geen enkel respect voor u. De
islam wil overheersen en is uit op de vernietiging van onze Westerse beschaving. In 1945 werd in
Europa het nazisme overwonnen. In 1989 werd in Europa het communisme overwonnen. Nu moet
de islamitische ideologie worden overwonnen. Stop de islamisering. Verdedig onze vrijheid."
Film Fitna van Geert Wilders e.a., 27 maart 2008

74) “Je kan intolerantie alleen met intolerantie beantwoorden, het is niet anders, vrienden. Dat is
misschien niet prettig, niet politiek correct. Maar als je niet wilt dat je zelf wordt opgegeten, zal je
toch de ander moeten opeten.”
Geert Wilders, NRC, 24 mei 2008

75) “De islam infiltreert Nederland, nee het hele westen.” “Niet alleen Israël voert een existentiële
strijd, Ook Europa”
Geert Wilders, NRC, 24 mei 2008

76) "Maatregelen om de massa-immigratie te stoppen, remigratie te bevorderen en de grote mate
van inactiviteit onder allochtonen te keren worden niet genomen. Jan en Annie betalen voor
Achmed en Fatima. Nederland moet kiezen: immigratieland of verzorgingsstaat."
Reactie van de PVV op rapport van de commissie Bakker, 2 juli 2008

77) "Wanneer meer mensen langer door moeten werken, zijn in de ogen van de PVV eerst de
Turken en Marokkanen aan de beurt: In de leeftijd 55-64 werkt nog geen 10% van hen. Het is
onaanvaardbaar de werkende Nederlanders daar de rekening voor te laten betalen door hen tot hun
67e te laten doorwerken, waarbij de pensioenopbouw zelfs wordt beperkt."
Reactie PVV op rapport van de commissie Bakker, 2 juli 2008

78) "Voor de PVV is duidelijk wie er uit de luie stoel moeten komen en wie na een hard werkend
leven erin mogen plaatsnemen. Voor de PVV is duidelijk dat Nederland geen immigratieland moet
zijn; alleen dan kan de verzorgingsstaat overeind blijven voor wie daar tijdens en na een
hardwerkend bestaan recht op heeft."
Reactie PVV op rapport van de commissie Bakker, 2 juli 2008

79) "We hebben Marokkaanse jeugd die zich echt als barbaren gedragen: mensen vermoorden,
mensen aanvallen, de meest verschrikkelijke dingen doen."
Geert Wilders geïnterviewd door Glenn Beck (CNN 04:17-04:35), 25 september 2008 (op pvv.nl)

80) “Voer onmiddellijk een totale immigratiestop in voor mensen uit moslimlanden”. “sluit alle
islamitische scholen, die scholen waar apartheid heerst”.
PVV-inbreng Algemene Politieke Beschouwingen, 19 september 2007

81) “Ik denk wel eens: in het vliegtuig wordt ze al geleerd: jij stemme op Wouter Bos, hij jou geve
uitkering. Maar wie betaalt de rekening? Wie betaalt die honderd miljard? Dat zijn de mensen die
Nederland hebben opgebouwd, de mensen die hard werken, de mensen die keurig sparen en netjes
hun belasting betalen. De gewone Nederlander die het niet cadeau krijgt. Henk en Ingrid betalen
voor Mohammed en Fatima.”
Geert Wilders tijdens Algemeen Politieke Beschouwingen, 18 september 2008 (op pvv.nl)

82) “Artikel 23 van de Nederlandse grondwet, waarin staat dat iedere groep in Nederland
eigenscholen mag oprichten, moet komen te vervallen voor moslims.” “Ik ben een warm 8
pleitbezorger voor de vrijheid van onderwijs, maar niet voor islamitische scholen”
Martin Bosma in De Morgen, 2 oktober 2008

83) “Dhr. Aboutaleb kan beter burgemeester worden van Rabat in Marokko in plaats van
Rotterdam. Met hem als burgervader is Rotterdam Rabat aan de Maas”, betoogt Geert Wilders.
“Een Marokkaan als burgemeester van de tweede stad in Nederland is net zo gek als een
Nederlander als burgemeester van Mekka. Het Kabinet mag dhr. Aboutaleb, die immers ook
Marokkaan is, niet benoemen als burgemeester van Rotterdam. Nog even en we krijgen een imam
als aartsbisschop. Dit is gekkenwerk”, aldus de PVV-leider.
Persbericht PVV, 17 oktober2008

84) "Daarom: tijd voor de grote schoonmaak van onze straten. Als onze nieuwe Nederlanders zo
graag hun liefde voor die zevende-eeuwse woestijnideologie willen tonen, doe het maar lekker in
een islamitische land, maar niet hier, niet in ons land."
Bijdrage Wilders aan het Prinsjesdagdebat op de PVV-website, 16 september 2009

85) "Dit land kent accijnzen op benzine en diesel, parkeervergunningen en een hondenbelasting,
had een vliegtax en heeft een verpakkingstax, waarom dan niet een hoofddoekjesbelasting? Een
kopvodden-tax. (..) Zo gaan we eindelijk eens iets terugverdienen aan wat ons al zoveel heeft
gekost. Ik zou zeggen: de vervuiler betaalt."
Bijdrage Wilders aan het Prinsjesdagdebat op de PVV-website, 16 september 2009

86) “Palestijnen die op dit moment in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever wonen, zouden
zeer wel naar de andere kant van de Jordaan kunnen gaan – naar Jordanië of andere gebieden. Daar
is ruimte en plaats genoeg en er wonen ook al veel Palestijnen."
U bent ook nog voor etnische zuivering? Wilders: "Dat is geen etnische zuivering. Israël kan met
recht aanspraak maken op dat gebied.”
Geert Wilders in De Standaard, zaterdag 28 juni 2008

87) “De moslims hangen [in 2020] in ieder geval onze normen en waarden aan. (..) Iedereen past
zich aan onze dominante cultuur aan. Wie dat niet doet, is hier over twintig jaar niet meer. Die
wordt het land uitgezet.”
Geert Wilders, interview in De Volkskrant, 7 oktober 2006

88) “Aanleiding is een voorstel van de PVV om Marokkaanse probleemjongeren samen met hun
ouders het land uit te zetten als ze een misdrijf plegen. Dat vinden de andere partijen discriminatie
omdat er voor autochtonen geen soortgelijke regeling wordt voorgesteld.”
RTL nieuws.nl over PVV-Kamerlid Fritsma, 3 december 2008

89) Maar, zegt Fritsma om uit te leggen dat het allemaal niet zo erg is: hij denkt dat er maar één of
hooguit twee vliegtuigen vol met Marokkanen teruggestuurd hoeven te worden. "Dan heeft de rest
hier zijn lesje wel geleerd", zegt Fritsma pedagogisch.
PVV-Kamerlid Fritsma, NRC, vrijdag 3 oktober 2008

90) “Hoe dominanter de islamitische cultuur in Nederland wordt hoe verder we af zullen draaien
van alles wat te maken heeft met vrijheid, tolerantie en gelijkheid. Omdat de islam in tegenstelling
tot andere religies niets anders zal accepteren dan de islam." "De samenleving zal dan veranderen
ten negatieve. Het is geen ‘clash of civilizations’, maar een botsing tussen cultuur en barbarisme en
achterlijkheid.”
Geert Wilders in interview Nu.nl op 11 september 2008

91) "Taqqiya is een bekend begrip in de islamitische wereld. Het wil zeggen dat moslims die nog
niet in een moslimland leven vaak niet alles zeggen wat ze werkelijk vinden."
"Maar op het moment dat de islamitische cultuur sterker wordt zullen er ook moslims zijn, die nu
als gematigd worden gezien, die meegaan in de dwangmatigheid van de Koran en zijn ideologie. 9
Dat begrip komt uit de moslimwereld zelf en mag dus niet worden onderschat.
"Daarom is het dus ook te makkelijk om te zeggen dat er genoeg moslims met onze samenleving
meedoen. Het zegt namelijk niets over hoe men zich gaat gedragen als er meer moslims in
Nederland vertegenwoordigd zijn."
Geert Wilders in interview Nu.nl op 11 september 2008

92) “Voorzitter, de elite noemt deze Marokkanen, die hier de boel verzieken, heel romantisch
‘nieuwe Nederlanders’. Ik noem ze liever `kolonisten´.Moslim-kolonisten. Want ze zijn niet
gekomen om te integreren, maar om de boel hier over te nemen, om ons te onderwerpen.”
PVV website over Geert Wilders tijdens Algemene Politieke Beschouwingen, 17 september 2008

93) "De terechte boosheid van zoveel mensen die klagen over hoge belastingen, over slechte zorg
voor onze ouderen en de Marokkaanse intifada die ons land teistert."
Geert Wilders tijdens Algemeen Politieke Beschouwingen, 18 september 2008

94) "De politieke elite in Europa gedraagt zich als Chamberlain, en behaagt de mensen die in
werkelijkheid niet behaagd willen worden, die niet willen assimileren, die alles willen doodmaken
waar we voor staan."
Geert Wilders geïnterviewd door Glenn Beck(CNN), 25 september 2008

95) "Maximaal helft van elke straat allochtoon" (..) "Geen migranten uit moslimlanden er bij,
criminele Antillianen en Marokkanen het land uit en mensen die de wet aan de laars lappen keihard
straffen. Ik ga een stapje verder dan Leefbaar.”
Geert Wilders interview in AD, zaterdag 7 maart 2009

96) "Hij [Wilders] verklaart dat, als het aan de PVV ligt, in de toekomst geen straat of wijk meer in
meerderheid uit allochtonen bestaat."
Persbericht PVV, 7 maart 2009

97) "Deelt u de mening dat het zeer onwenselijk is dat mogelijk al in 2012 een meerderheid van
niet-westerse allochtonen in Rotterdam zal bestaan, dit gelet op de grote problemen die aan deze
groep verbonden zijn op het gebied van criminaliteit, uitkeringsafhankelijkheid en integratie? Zo
neen, waarom niet?" (..) "Welke maatregelen wilt u nemen om te voorkomen dat autochtonen op
korte termijn een minderheid zullen vormen in Rotterdam?"
Kamervragen PVV gepubliceerd op de PVV-website, 5 mei 2009

98) "Maar als je ook maar dénkt aan invoeren van de sharia, het meppen van homo´s, als je ook
maar één millimeter over de schreef gaat, dan pakken we je op en gooien je het land uit!"
Geert Wilders op een partijbijeenkomst van de PVV, Binnenlands Bestuur 29 mei2009.

99) "But if you indeed start committing crimes, become violent or want to install Sharia or play
Jihad or anything like that, we believe that there is no room for you in the Netherlands."
Geert Wilders ABC Sydney interview op de PVV-website, 25 juni 2009

100) "Als je een misdaad begaat, als je begint te denken over jihad en sharia, dan is er maar één
oplossing: dan sturen we je dezelfde dag nog weg, dan kun je je koffers pakken en we zullen je je
nationaliteit ontnemen". Op de vraag van de interviewer hoeveel van de moslims in Europa de door
Wilders geschetste problemen vertegenwoordigen, zegt hij: "Miljoenen. Tientallen miljoenen."
Geert Wilders in een interview met de Deense televisie, 13 juni 2009

 

Samenstelling: Stichting Nederland Bekent Kleur, Amsterdam
Zie ook www.watwilwilders.nl
September 2009

Written by in: Oppositie | Tags: , , , ,

18 Comments

 • avatar Anita schreef:

  Ben toch zo benieuwd wat een rechter hiervan gaat zeggen, ik denk een dikke veroordeling!

  • avatar T€rr0r schreef:

   Dacht het niet hoer

  • avatar Koffie schreef:

   Heel zeker…… πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚ πŸ™‚

 • avatar Steef schreef:

  Weet ik wel zeker!

 • avatar Anita schreef:

  De PVV groeit door het zaaien van angst en haat. Wat een treurnis, de criminaliteit loopt terug als gevolg van het uitstekende regeringsbeleid. Jammer Geert maar ook die gifpijl moet terug in de koker.

  • avatar Liefje schreef:

   Als je het maar vaak genoeg roept ga je het nog geloven ook!

   Wat een treurnis, de criminaliteit loopt op en de linkse achterban blijft de ogen sluiten voor die realiteit! Ga vooral door met dit pappen en nathouden beleid en Geert wordt dankzij mensen als osker, “slapend” rijk.

   • avatar Paul schreef:

    Ik geef Anita wel een beetje gelijk.

    Het klakken van laarzen moet vooral geschiedenis blijven..

    • avatar Geert schreef:

     Ah! We halen WOII maar weer ’s uit de kast…

    • avatar Liefje schreef:

     Welk gelijk? … angst zaaien zonder dat daar een reden voor is? dat betekent zoveel als een groot deel van de Nederlandse bevolking die daar oprecht in geloven voor dom wegzetten. Het slimme deel zit dan natuurlijk bij links.

     De laarzen zou ik maar vergeten …

   • avatar Puma schreef:

    Even pas op de plaats.
    De staatssecretaris van het departement dat er over gaat geeft aan dat zware criminaliteit daalt en Liefje weet het beter. Volgens Liefje loopt de criminaliteit juist op. Is het gek dat ik meer geloof hecht aan dat wat de staatssecretaris zegt?

    Ik kan me vergissen, maar ik denk dat Liefje minder naar paniekzaaiers moet luisteren en zich wat meer tot de harde cijfers moet beperken. Wilders en de Telgraaf zijn voor de onderbuik, verstandige mensen denken met hun hoofd.

    • avatar Liefje schreef:

     De zware criminaliteit mag dan even dalen … bij de rechtbanken is er een tekort aan personeel en zou dat niet een gevolg van een toenemend “aanbod van strafzaken” kunnen zijn?

     Iets minder taakstraf, iets meer celstraf en de staatssecretaris kan weer opnieuw naar de kamer komen … nu voor uitbreiding van het aantal cellen.

     Wat je wilt geloven hangt dus in hoge mate af van je politieke voorkeur … anders gezegd gaan we voor pamperen of oplossen. Dit heeft niets te maken met Telegraaf of Wilders … wel met een gezond (liever iets minder links) verstand

     • avatar Anita schreef:

      Je doet net of het toevallig is. De daling is gevolg van beleid.
      – Zware misdaad wordt veel grondiger aangepakt.
      – Nederland heeft het best uitgebalanceerde beleid voor taakstraffen
      – De nieuwkomers passen zich steeds beter aan

      Allemaal zaken die niet in het verdeel en heers / haatzaaien / paniekschoppen beleid van Wilders passen. Dat er overcapicteit in gevangenissen is is het gevolg van uitstekend beleid op alle terreinen: politiek, sociaal werkers, politie, scholen en steden.

      Het heeft niets te maken met politieke voorkeur maar met keiharde feiten.

  • avatar Groen schreef:

   Het goede nieuws is nu ook, dat de meer historisch gelegen gevangenissen van functie gaan veranderen.
   Dat pandje in de Rotterdam, in de vorm van een cirkel/moskee kan nu een bestemmning krijgen die meer bij de tijd past.
   Het is straks verkoopbaar en feitelijk de perfecte locatie voor de luitjes die nu al standaard in zwart gekleed, vervoerd worden. De normale burger, die uitgebuit wordt via provisies en toeslagen door deze luitjes, noemt hen toch al witte-boorden criminelen….
   Denk aan huisvesting van:
   * Trustkantoren bedoeld om buitenlandse bedrijven de kans te geven de thuisbelasting te ontlopen. Banken die voor normale bancaire transacties over de grens plotsklaps ‘managers (men wil graag het overzicht houden) ‘ nodig hebben om uw handtekeningen te controleren-en daar fros voor betaald willen worden.
   * Notariaat dat toch al samenwerkte met de onderwereld. Cigarenclubs en rookcafe’s (zo groot is een cellenblok nu ook weer niet). Abseil- en sportclubs (de toestellen zijn reeds voorradig in veel gevangenisen), ere-galereien voor de grootste criminelen die er vertoefd hebben- een publiekstrekker a la Alcatraz.
   * Call-centers, COC filialen (ook de Rutgers stichtingen) ; degenen, die niet-generatie gericht van de maatschappij profiteren.
   * Verzekeringsbedrijven, die hebben meestal een flinke expertise opgebouwd met de oorspronkelijke gebruikers van het pandje.
   * House-party’s , casino gelegenheid , beleggingclubs en bordelen
   * Varkensslagerijen – de klanten hiervan komen veelal uit de monetaire sector en verwerpen standaard de normen en waarden uit De Bijbel. Via een eigen verzekeringsbedrijf ( we all benefit) reserveert men een extra snelle behandeling voor de hart en vaatziekten die men nu gaat oplopen, het met extra aanzien lijden heeft daarbij prioriteit voor die luitjes. Kijks eens: zo slecht zijn wij geschapen: wij eten datgene wat ons ontraden wordt in De Bijbel en daarom lijden wij manmoedig, de rest van de maatschappij betaalt ‘ons gelach’ maar .

  • avatar P.V.Vaderland schreef:

   DEN HAAG – Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie reserveert de komende drie jaar vijfhonderd cellen om veroordeelden die nu nog vrij rondlopen, te kunnen opsluiten.
   Ook verdubbelt hij het team dat veroordeelden opspoort die nog een gevangenisstraf van ten minste driehonderd dagen moeten uitzitten. Het team bestaat straks uit twintig man.
   Met deze maatregelen treedt de minister op tegen de groep van 50.000 veroordeelden die hun straf ontloopt, omdat niet bekend is waar ze verblijven.

   Momenteel lopen alleen al in de regio Amsterdam maar liefst 1700 veroordeelden rond die eigenlijk in de gevangenis thuishoren.
   Korpschef Bernard Welten noemde dit aantal op de lokale televisiezender AT5 ,,enorm”. In totaal moeten deze veroordeelden 650 manjaren uitzitten, aldus de hoofdcommissaris. ,,850 personen moeten meer dan negentig dagen de gevangenis in.”

   CNV-bestuurder Jorick de Bruin. Hij vindt het vreemd dat de staatssecretaris het aantal cellen zo snel wil terugbrengen. β€žTerwijl bekend is dat een grote groep veroordeelden nog vrij rondloopt en er een grote achterstand is in het afhandelen van strafzaken.”

   HOEZO: “criminaliteit loopt terug”? Is dit nu PvdA logica?

   • avatar Anita schreef:

    Dank voor deze nuancering; de aantoonbare incompetentie van het OM / Politie /Justiti’ele inrichtingen, wordt anders over het hoofdgezien. Ondertussen heeft men met de nieuwbouw van gevangenissen wel gezorgd voor de mogelijkheid tot het afstoten van onrendabele huisvesting. Dank aan mevrouw Verdonk hiervoor! Het blijft raar, dat er steeds opnieuw efficiency operaties bij De Politie mogelijk zijn.

    Is een Overheids re-organisatie per definitie gebrekkig, te weinig en te smal -men noemt dit ‘de kunst van het overhouden’- zodat de interim managers hun zeer dikbetaalde werk kunnen blijven doen? De reactie van Korpscef B. W. en CNV-bestuuder J.d.B. zijn dan ‘incompetentie staaltjes’ ? Juist zo’n dagstelling geeft aan'” de PVV, de VVD en TON ” een extra podium vak voor de EU-verkiezingen: je zult zien, dat ‘de angst en haat zaaiers’ er nu extra van profiteren .Het publiek / stemvee slaapt wel door en wie het hardst schreeuwt zal wel gelijk hebben: zelfs De Telegraaf is het ermee eens, enz. snurk, enz. snurk, enz.
    Ze moeten wat, nu de terreurdreiging ‘zo de mist ingegaan is’ na 2007-05?
    In de laatste week van april 2007 *ontvluchtten in NL alleen al 400 imams ons land-men vreesde de publicatie in de gehele EU van de ParallelKoran. Hieruit blijkt zwart op wit dat De Koran via plagiaat en fraude voor 95 % gejat is uit De Bijbel . De misleiding van Moslim(a’)s door hun geestelijke leiders / werkgevers.

    We alle benefitt
    Daar plukt u de vruchten van?

    * ontvluchtten: nadien heeft er nog nooit 1 man uitleg gegeven over deze kenmerkend laffe daad: men vreest de bekendraking van eigen leugens en bedrog onder eigen criminele achterban. Dat past niet binnen de Salafistische traditie; hierin heeft degene met de meeste macht steevast gelijk (=onrecht van de sterkste).
    Het afleggen van verantwoording staat gelijk aan ‘gezichtsverlies’, wat afgeleid is van het ‘Griekse denken: wie zijn macht toont, zal dat verliezen’. Allah heeft daarom niets met Jahweh -bekend vanuit De Bijbel – zelf te maken, waarin transparantie en verantwoording afdragen de boventoon voert.

    Dat (gezichtsverlies) is weer in NL herkenbaar bij belggingclubs, gebaseerd op het piramidemodel , via handel in voorkennis-vergaard via Bank-managers en uitgespeeld via hedgefondsen met behulp van pensioenfonds-stukken -verwerking provisie voor de Bank…

    Nou -voornamelijk de co’ordinator terreurbestrijding -tegen een salaris van 250.000 Euro per jaar. De PVV en TON, VVD via extra ‘fondsenwerving’ (=niet-transparant) , via de verzonnen en zelf gecultiveerde terreur-dreiging :
    Beveiligingscamera’s, nummerherkenning, privacy schendingen, scherpschutters , lijfwachten vanwege terreurdreiging door 13-jarige pubers, kinderdagverblijven die bewaakt worden (fijn al die vouwtjes bij elkaar: zo zie je nog eens wat in de baas zijn tijd) en gepantserde wagens om brood te halen en nagellak voor madam ?
    Internet watchers vanwege filmpjes op You-Tube met Politie / leger uniformen en gezichten. Is van je hobby je beroep maken, veel internet sex-veslaafden zitten toch al in de typische macho-beroepen. Het enige voordeel van deze NL misleiding: De wettelijke regeling dat ouders nu nummers kunnen afsluiten in de mobiletjes van hun kroost- waarlangs het beltegoed door criminelen weg gesluisd werd. (de afspraken met de bel-profiteurs).

 • avatar Puma schreef:

  Laat dat ‘uitstekend’ maar weg in je redeneringen. Het centrale handelingsmotief door alle Kabinetten heen is niet: de maatschappij beschermen tegen onrecht, maar: het maximaliseren van de kosten bij het signaleren van onrecht. Op die manier ‘groeit de NL economie’ – en vallen de onkosten van bewust en systematisch niet synchroon groeien of samenwerken van de departementen minder op; ‘de kunst van het overhouden’.

  De inpassing van het internet bij De Politie is nu nog eenrichting-verkeer. (Fietsen)diefstallen worden niet eens meer doorgegeven door ondernemers. Criminaliteit daalt dan ook niet, de mogelijkheden tot registratie worden verder ontmoedigd. De pc’s in een Politiebureau ‘werken niet samen’-men noemt dat extra veilig voor de burger, terwijl het simpelweg werkverschaffing is voor Politie luitjes die lieve de burger niet meer alleen tegen durven komen op straat.

  De politieke handelaren in angst ( PVV, TON en VVD) tamboereren op ‘de bescherming van hulpverleners’. Blijkt toch, dat zoiets simpels als een extra cameraatje op de bus/ziekenwagen nog niet voor het jaar 2009 is ingevoerd; nee -stel je voor, straks worden ook ‘onze (mepvee in plaats van klapvee) mannetjes’ gefilmd?

  De misleiding van De Koran wordt systematisch verzwegen door ‘de 200.000 terrrorisme bestrijders’ – wat een collective incompetentie ! Plotsklaps is dan de ‘scheiding tussen kerk en staat’ actueel? Niet in de wetenschappelijke wereld, waar plagiaat een standaard doodzonde is- maar bij De Koran: nu even niet? Het omkopen van het recht, door het negeren van misleiding en de uitbuiting van 50 % van De Moslims (vrouwelijk wel te verstaan) ; dank aan NL Justitie -nu eventjes volslagen blind, doof en invalide: we zijn aan de aardolie uit het Midden Oosten verslaafd , samen met opgeklopte Beurs-derivaten en dat willen we zo houden?

  Een Justiti’ele koepelgevangenis ombouwen naar mega-moskee: lijkt mij een perfecte Oosters oplossing; in Algarije doet men dat al langer. Bovenste galereien gebruik je dan om soft-drugs te telen; daar komt toch niemand. Dat snuif-helikoptertje *van De Politie mag wel wat extra rondjes draaien boven lege gevangenissen en militaire opslag plaatsen (mop’s). Zulke terreinen liggen vaak afgelegen en zijn ‘geknipt voor de hennepteelt’ , lijkt mij. * Zit hier trouwens Joep van de Nieuwenhuizen /Begemanngroep weer achter de tekentafel of is het nu Roel Pieper?

  Kan Wilders weer eens wat vriendjes achter de tralies zien!

Abonneren op de RSS-feed van deze topic. TrackBack URL


Onze sponsor Colani | Ontwerp: Oppositie 2.0 door colani.nl