okt
29
2009
1

PVV

De Partij Voor de Vrijheid (PVV) heeft een nieuw soort partijstructuur geïntroduceerd in het Nederlandse politieke bestel. De PVV is feitelijk geen partij maar een ‘beweging’ waarbij slechts ruimte is voor één lid en waar zelfs het politieke kader geen partijlid mag worden. Deze en andere factoren leiden tot een groot gebrek aan transparantie binnen de PVV. Waaruit bestaat deze ontransparantie en wat zijn de (potentiële) gevolgen hiervan?

PVV_sluit_uitMedezeggenschap
Bij de PVV is slechts één persoon partijlid; Geert Wilders. De gevolgen hiervan voor de democratie en mate van transparantie van de partij zijn enorm. Zo is een politieke partij verplicht haar leden de mogelijkheid te geven mee te laten vergaderen en mee te laten beslissen over diverse partijzaken. Ook moet de partijleiding verantwoording af kunnen leggen aan haar leden. Bij de PVV, die immers slechts één lid heeft, ontstaat hierbij een gevaarlijke situatie. Wilders is in de mogelijkheid om de hele partijlijn alleen te bepalen en hij hoeft aan niemand verantwoording af te leggen over zijn doen en laten. Wilders zal ongetwijfeld de mensen die voor de PVV in de Tweede Kamer en het Europees Parlement zitten mee laten beslissen over de gang van zaken binnen de partij maar aan het einde van de dag is alleen de wil van Wilders wet.

In november 2004, twee maanden nadat Wilders uit de VVD is gestapt, richtte hij de stichting Groep Wilders op. Volgens de statuten was het doel van de stichting „het bevorderen van het uitdragen van de politieke en maatschappelijke standpunten, zoals deze door de heer Geert Wilders voornoemd, zijn uitgedragen en in de toekomst zullen worden uitgedragen.” Wilders is de enige bestuurder van de stichting en in de statuten heeft Wilders zichzelf het recht gegeven om zelf andere bestuurleden te benoemen wanneer hij af zou treden. Wilders zou echter altijd het recht behouden om de benoeming van nieuwe bestuursleden te herroepen. Vanaf dat moment draaide alles om Geert.

Volgens de kieswet kunnen echter alleen verenigingen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Om in 2006 mee te doen aan de landelijke verkiezingen richt Geert Wilders samen met de stichting Groep Wilders de vereniging Groep Wilders op. Wederom staat in de statuten dat Wilders het enige bestuurslid is. Wettelijk gezien moet een vereniging twee oprichters en één lid hebben, dat alle drie deze actoren 100% Wilders zijn maakt in deze kennelijk niet uit.

Financiën
Wanneer een partij meer dan duizend leden heeft ontvangt de partij overheidssubsidie. Deze subsidie krijgen partijen op grond van de wet subsidiëring politieke partijen. De PVV heeft slechts één lid en krijgt dan ook geen subsidie. Minister ter Horst wil echter ook dat de PVV subsidie gaat krijgen. Hoewel het oorspronkelijke doel van dergelijke ondersteuning was, het democratische karakter van de volksvertegenwoordiging te stimuleren, kunnen schijnbaar ook de meest ondemocratische politieke bewegingen hier wat de minster betreft aanspraak op maken.

Maar waar krijgt de PVV haar geld vandaan? Voor democratische politieke partijen bestaan de inkomsten voor een groot deel uit subsidies en de contributie van leden. De PVV krijgt alleen ruim 1 miljoen euro van de tweedekamer om de fractiekosten te dekken. Dit is natuurlijk niet genoeg om een partij draaiende te houden en het geld voor fractieonkosten mag natuurlijk ook alleen aan bepaalde zaken worden uitgegeven. Waarschijnlijk bestaat een groot deel van de inkomsten van de PVV uit donaties van sympathiserende bedrijven en individuen, uit binnen- en buitenland. Wilders heeft echter nooit openheid over de geldstroom geleverd. Het is dus volstrekt onduidelijk waar de PVV zijn geld vandaan haalt en aan welke verplichtingen de PVV als partij ten opzichte van haar donateurs moet voldoen om de donaties binnen te halen.

De PVV zelf lijkt geen enkele moeite te hebben met haar ondoorzichtige en ontoegankelijke financiële huishouding. Wie een paar rijke sponsors (-al dan niet met een dubbele agenda-) weet te ronselen, hoeft zich immers niet langer te storen aan lastige richtlijnen en subsidiereglementen. Sterker nog: Wilders pleit voor het opheffen van subsidies aan politieke partijen in het algemeen, wat alleen maar zou kunnen leiden tot nóg meer ondoorzichtigheid in de Nederlandse politiek, en tot praktijken zoals we ze kennen uit de VS, waar een direct verband bestaat tussen het budget van een politicus of partij, en het uiteindelijk in de verkiezingen behaalde resultaat.

Hoewel Wilders in zijn oppositie tegen de regering de mond vol heeft van ‘openheid’ of ‘helderheid’, en hoewel hij van alles een kostenplaatje lijkt te verwachten, blinkt hij niet uit in het verschaffen van openheid aan de Nederlandse bevolking. Wie betaalt Wilders eigenlijk? En hoe weten wij zeker dat deze deze privé-sponsors geen voorwaarden stellen? Wie controleert Wilders’ politieke en financiële huishouding?

Slecht vooruitzicht….

Gezien de PVV slechts in twee gemeenten gaat meedoen aan de lokale verkiezingen, is het nog maar de vraag of de partij op korte termijn gaat democratiseren. Sterker nog: het zou heel goed kunnen dat Wilders bewust de gemeentepolitiek op een afstand houdt. Hoe kleiner en centraler ‘zijn’ PVV is, hoe strakker hij de touwtjes in handen kan houden. Het is maar te hopen dat Wilders het land niet op dezelfde manier hoopt te kunnen bestieren als zijn ‘partij’.

okt
21
2009
0

Geert Wilders niet welkom op Temple Uniniversity

geertje-wildersPVV-leider Geert Wilders vertoonde gisteren zijn film Fitna aan de Temple University in Philadelphia. Na afloop maakte hij een babbeltje, maar dat werd abrupt afgebroken. Boze reacties uit het publiek gingen de Limburger te ver. Vandaag is Columbia universiteit aan de beurt.

okt
17
2009
0

Open brief aan onze MP – Wat is democratie

jan_peter_balkenendeSteeds vaker horen ik burgers klagen dat Nederland al lang geen democratie meer is.
Officieel wel, maar dat is dan ook niet meer dan de titel van een slecht politiek toneelstukje.
Veel nieuwe wetgeving is er de laatste jaren voorbij gekomen , waarbij we ons met steeds grotere groepen stemmers afvragen of “ze” in Den Haag nu werkelijk alle verstand zijn verloren, en of de wetgeving die uit onze democratie voortkomt werkelijk onze wensen wel zijn.

In een democratie kan niemand onderdrukt worden, hoe kan het dan, dat na de formatie van deze regering niemand meer inspraak heeft, en hele groeperingen in de hoek gedrukt worden? Als door een meerderheid van 51 stemmen weer een of ander onzinnig wetje is aangenomen waar de andere 49 procent het niet mee eens is worden deze toch ook onderdrukt!

Als de democratisch gekozen regering besluit om mensen in armoede te laten leven, en als dat legaal is, dan houdt het op. Men wordt geacht om zich daarbij neer te leggen. Doet men dat niet, dan komt de AIVD en/of de Justitie in actie. Op deze wijze houdt de AIVD de armoede en ongelijkheid in stand.

We horen in Nederland sociaal democratisch te zijn, maar ondertussen zijn we zo sociaal dat het bijna a-sociaal is en zo democratisch dat je eigenlijk geen mening meer mag hebben.
We zijn in Nederland zo sociaal dat we bijna iedereen binnen laten, het eigenlijk niet kunnen betalen en toch een generaal pardon geven terwijl we zelf niet voor onze eigen mensen kunnen zorgen.
We hebben intussen meer dan 500.000 werkelozen.
Daarbij komt nog dat niemand wilt of kan zeggen wat immigratie hier in Nederland kost omdat dit een vorm van discriminatie zou zijn, waar dat verband ligt moet iemand me nog eens uitleggen trouwens.

En begin nu niet dat ik tegen buitenlanders ben of wat voor tegengas dan ook, dat ben ik in de verste verte niet, van mij mogen wereldwijd de grenzen open, echt waar, maar we leven nu eenmaal in een democratie wordt beweert, en hebben het recht om te eisen waar ons geld naar toe gaat.
En wat dat betreft ben ik eigenlijk nog het minst nieuwsgierig naar de kosten van immigratie. Ik wil kunnen zien en controleren wat alle uitgaven van ons bestuur zijn, daar is zelfs een wet voor weet u nog wel?De WOB of Wet Openbaarheid Bestuur.

Ondertussen zijn we zo democratisch dat als iemand een andere mening heeft dan de gemiddelde Nederlander, waarvan een groep vind dat dit in hun opinie een bedreiging is voor de rest van de bevolking je grote kans loop dat je bedreigd en of vermoord word.
Voorbeelden daarvan zijn er genoeg, en niet allen in Nederland.

Een echte democratie dient iedere burger gelijke kansen aan te bieden, maar dan niet omwille van zijn of haar statuut als burger.
Elke mens is uniek en het zijn die unieke capaciteiten die gestimuleerd moeten worden.
Maar juist die vrijheid maakt ongelijk. Er kan er maar eentje de eerste van de klas zijn.

In de autonome staat speelt de volksvertegenwoordiging een centrale rol. De burger kan zijn lot in eigen handen nemen.
Nee, we laten ons vertegenwoordigen door mensen die we zelf kiezen.
En laat ons dan weer niet achteraf klagen, een volk kiest de leider die het verdient en de minderheid moet zich naar die meerderheid te schikken.

Dus wat wij onder democratie verstaan is eigenlijk een vorm van een utopistisch bestaan, en omdat ook dit nog niemand gerealiseerd heeft ga ik er maar van uit dat een democratie niet bestaat.
Zolang we er steeds maar naar streven om de beste de rijkste en de mooiste te zijn is een echte democratie onhaalbaar.
Je moet gewoon niet meer willen hebben dan je nodig hebt zolang er nog mensen zijn die te kort komen.

Blijf lezen, binnenkort hoe gooien we deze “democratie” omver

dodencelkopie

okt
17
2009
0

Open brief aan onze MP – Mensenrechten in een democratie

geilebalkenendeU vindt economische belangen belangrijker dan een mensenleven, hiermee maakt u zich schuldig aan moord op, martelingen en talloze andere schendingen van de rechten van de onschuldige Nederlandse burgers.

Mensenrechten in Nederland? Ik vraag me af waarom dit land zich bemoeit met mensenrechten in andere landen omdat daar geen mensenrechten zijn. Stelletje hypocrieten

Ik concludeer dat wij helemaal geen democratie en rechtstaat hebben , die dus ook niet verdedigt hoeft te worden, en integendeel datgene wat we nu hebben, frontaal moet worden aangevallen.

Uit ervaring weet ik dat het helaas ook in Nederland nog steeds mogelijk om GEEN INKOMEN te hebben. Misschien staat u er verbaasd van te kijken, maar ik niet! Het is triest om te moeten zien dat door allerlei regeltjes, het onmogelijk is om een uitkering te kunnen aanvragen. Iedereen heeft recht op een of andere vorm van inkomen! Vergeet het maar… Ook ik spreek uit ervaring! De arrogantie van mensen die menen dat ze het beter weten maakt me gewoon beroerd. Nogmaals, er heerst meer armoede in Nederland dan jullie met zijn allen willen zien…

Het huidige systeem is verrot, afschaffen die bureaucratische ellende, aandeelhouders en marktwerking is slecht voor de burger als het om eerste levensbehoeften gaat, men is uit op misbruik en wanneer dit misbruik is ook nog eens gelegaliseerd zoals nu zo vaak het geval is…….dan is er geen enkele rechtvaardiging om dit systeem in stand te houden aan te voeren.

Waarom pleegt u geen (politieke) zelfmoord, dan doet u tenminste nog iets goed voor deze geweldige, zeer sociale, zeker niet de burger financieel strot dicht knijpende maatschappij die zweert bij afdracht voor de EU en investeren in wapentuig!

okt
16
2009
0

Open brief aan onze MP – Democratie en tiranie

welkom_in_nederlandMensen die  leven  in een  tiranniek regime, gaan al gauw geloven dat dit regime onmisbaar en onvermijdelijk is.

  • Voer een verplichte jaarlijkse autocontrole in, en na een aantal jaren gaan vele mensen geloven dat zonder zo’n verplichte controle het verkeer tot een ravage vervalt.
  • Voer een censuurwet in betrefende de holocaust, en na enkele jaren geloven de burgers dat zonder zo’n wet een debat over de jodenvervolging onmogelijk is.
  • Leg schoolplicht op, en na enkele decennia gelooft bijna  iedereen, dat schoolplicht onmisbaar is.
  • Voer een parlementair regime in, waarbij de wetten verplicht gemaakt worden door partijverkozenen, herhaal voortdurend dat dit systeem  ‘een democratie’  is, en na een tijd wordt dit op grote schaal geaccepteerd.

Het systeem wat hierin gebruikt is de gewenning: ‘De eerste reden waarom mensen graag dienstbaar zijn, is omdat ze als onderworpene worden geboren en opgevoed.’

Wie kiezen we dan? Dat  is  in grote  lijnen diegene die door de meeste burgers worden vertrouwd  (of het minst worden gewantrouwd). Knielbereide burgers stemmen immers voor diegene waarvan ze hopen, dat die veel kruimels zal laten vallen voor de knielers. En de kruimels vallen inderdaad. En de burgers knielen. De machthebber produceert geen brood, doch  steelt en consumeert het, en  laat daarbij ostentatief de kruimels vallen, alsof hij die zelf heeft voortgebracht. En rond hem knielen diegenen, die eigenlijk het brood hebben gebakken. De machthebbende kaste rooft via belastingen de helft van de voortgebrachte welvaart, om dan onder de vorm van subsidies, steun, zekerheden en overheidsflantropie de kruimels rond te strooien. Diegenen die eerst de welvaart voortbrachten, worden geconfsceerd door de staat, die dan een stuk teruggeeft aan al wie bereid is om te knielen, d.w.z. de staatsvoorwaarden te aanvaarden.

Wenst u onderwijs voor uw kinderen? De staat heeft het geld reeds ingepikt dat u hiervoor had verdiend, maar u kan iets terugkrijgen, indien u uw kind laat opvoeden in de scholen gecontroleerd en geïnspecteerd door de machthebbers. Wenst u een culturele vereniging op te richten? Jammer doch helaas, de heersende kaste heeft via de fiscus reeds op uw  fondsen de hand gelegd. Doch u kunt een stukje terugkrijgen indien u bereid bent te voldoen aan de eisen van de minister van cultuur  (en van zijn commissies). U wenst een efciënte verzekering tegen ziekte en ongeval? Spijtig, uw centen zijn reeds afgeroomd, en zij die voor u denken hebben reeds besloten hoe en waar u zich dient te verzekeren, en met welke eindeloze rij achtergestelden, gediscrimineerden en andere kansarmen u bij deze gelegenheid ‘solidair’ moet zijn. Kniel, en raap op wat u nog rest, na aftrek van de beheerskosten natuurlijk, maar dat spreekt. En geloof dat die kruimels het bewijs zijn, dat ook u voordeel hebt bij dit systeem, dat ook u netto baathebber bent van de macht. Leer en geloof,  dat u hulpeloos bent zonder de macht. Zo kan de macht blijven bestaan. De macht, die zichzelf ‘democratie’ heeft genoemd.

De politicus die het woord ‘democratie’ uitspreekt, bedoelt daarmee iets helemaal anders dan een bestuur uitgeoefend door de gemeenschap van  soevereine burgers, en beperkt tot de aangelegenheden die door hun aard überhaupt voor zo’n bestuur in aanmerking komen. Wat de politicus met het woord ‘democratie’ opstand! bedoelt is: machtsuitoefening door de politieke kaste op alle mogelijke domeinen, met  inbegrip van de meest intieme zaken, zoals bijvoorbeeld beheersing van het denken en van de opvattingen van de burgers zelf. Een politicus die niet gelooft dat de  staat de burgers moet opvoeden, zult u met een vergrootglas moeten zoeken.

Op allerhande manieren wordt gestreefd naar de installatie van wereldwijde fiscaliteit en wereldwijde politieke machtsuitoefening.

Laten we hier een einde aan maken: blijf lezen

okt
16
2009
0

Open brief aan onze MP – Hoe gooien wij deze “democratie” omver

democratieAls we deze schijndemocratie zelf weer in de hand willen krijgen is er maar een mogelijkheid!

Knielen voor hun politieke macht is de leugen aanvaarden, de macht en de leugen zijn in de politiek hetzelfde, twee handen op een buik.

Ik kan niet begrijpen hoe het mogelijk is dat een heel land met miljoenen inwoners de dictatuur van een paar mannetjes aanvaard. Ze hebben niet meer macht dan wij ze zelf geven. Ze kunnen ons alleen maar kwaad doen of schade berokkenen als wij dat zelf toelaten, en we laten het toe lijdzaam gaan we naar het slachthuis, nog liever dan in opstand te komen tegen dit tuig. Een paar mannetjes waar we echt geen schrik van hoeven te hebben, van die ventjes die we vroeger op school het liefste in elkaar wilden timmeren, maar uit medelijden niet gedaan hebben. Een paar mannetjes die hier de dienst uit maken, die we zelfs niet hoeven te bewonderen want hun gedrag is allesbehalve bewonderenswaardig.

Zodra wij stoppen met knielen is het over, dan kunnen deze zielige mannetjes die zich leider noemen en vaak nog de slapste en lafste van het hele volk zijn niets meer.

We geven ze niets meer, we gehoorzamen niet meer.

Het voorbeeld hebben ze zelf al gegeven bij de DSB, als wij als burgers bij elke bank ons geld weghalen, en per direct weigeren om nog mee te betalen aan dit systeem zijn ze op slag machteloos.

En zeker door de komst van Euro (bedankt Zalm), het is geen landelijke munt meer dus staan we nog sterker in deze als voorheen met de gulden.

Wordt vervolgt (ik misschien door dit schrijven ook wel)

okt
16
2009
1

DSB-bank over de kop

dsb_over_de_kopWaarschijnlijk is zojuist het doek gevallen voor de DSB-bank. Wat een trieste vertoning was het de afgelopen weken.

Het leek wel een drijfjacht, alle ballen op Dirk!

Ik ben geen fan van de DSB maar ik vind wel dat je realistisch naar moet kijken wat er de afgelopen tijd is gebeurd en dan kun je alleen maar constateren dat hier een spelletje is gespeeld. Laten we nou toch eerlijk zijn, Dirkje moest hangen terwijl hij met zijn bank de afgelopen jaren niets anders heeft gedaan dan de “grote jongens” van ING, Rabo, ABN/Amro, Fortis, SNS etc. Ook die banken hebben hypotheken verstrekt waarbij het niet op kon: 6 a 7 keer je inkomsten aan hypotheek, geen probleem, je huis wordt toch alleen maar meer waard!

Niet dus!! En nu moesten diezelfde heilige boontjes gisteravond Dirk gaan redden, nou reken maar van niet! Waarschijnlijk zijn er wat bankmensjes afgunstig geworden en heeft men nu zijn/haar kans schoon gezien. Ook Wouter Bos kan het zich aanrekenen wat hier is gebeurd. 14 dagen geleden nog zeggen dat het een gezonde baby is en een paar dagen later de levensvatbaarheid ervan betwijfelen.

Het mooiste voorbeeld is nog wel dat er al vanaf 2002 is gewaarschuwd voor de praktijken van de DSB-bank (o.a. door de consumentenbond) maar vervolgens wordt in 2007 nog gewoon de “bankstatus” aan de DSB verleend!

Toen bestond o.a. de Stichting Hypotheekleed nog niet en wat niet weet wat niet deert, dacht men wrsch bij de DNB.

Kortom, het hele hypocriete theater is voorbij gekomen, maar volgens mij is het balletje nu aan het rollen en gaan er binnenkort nog meer beerputten open. Ik garandeer u : de stank zal niet te harden zijn!

okt
16
2009
4

AOW leeftijd omhoog

Willem_Drees De nsb-ers en dictators hebben besloten; 2020 en 2025.

Waar praten we godverdomme over.

Alsof dit soort zaken niet gewoon inzet van een verkiezingscampagne of een er tenmiste een referendum over hoort te zijn.

En dan maar krokodilletranen huilen over de kloof tussen de politiek en het volk. Acutualiteitenprogramma’s vullen met gepsychologiseer over het onverklaarbare ongenoegen van dat ondankbare kutvolk.

En dan te bedenken dat de dames en heren die dit soort plannetjes bedenken en er over beslissen tegen die tijd al lang hun schaapjes op het droge hebben en in alle vrijheid kunnen beslissen of ze er na hun 65-ste nog een commissariaatje bij zullen nemen of er juist eentje gaan afstoten.

En het domme volk dat een hele of halve carriere VUT premie heeft betaald mag in plaats van twee jaar eerder twee jaar langer doorgaan.

Houdt den dief.

okt
15
2009
0

Open brief aan onze MP – De terreurdreiging

terreurdreiging

De terreurdreiging

Het rechtssysteem misbruiken onder het mom van zogenaamde “terreur” die niet bestaat kan niet gehandhaafd blijven, daar is totoaal geen draagkracht meer voor. Wij kunnen toch niet toelaten dat ons eens zo mooie land verandert in een politiestaat zoals de vroegere DDR. De telefoontaps, opslag van internetverkeer, legitimatieplicht, biometrische gegevens inc. vingerafdrukken in paspoorten ontnomen bankgeheim, camerabewaking op elke straathoek, opheffen postgeheim van e-mailuitwisseling er is zelfs al gesproken over DNA opslag en nu vergeet ik er vast nog wel wat. Daarmee hebben we juist toegegeven aan de terroristen en worden we langzaamaan een politiestaat. Elke inwoner van Nederland wordt door u al gezien als een verdachte/misdadiger. Denkt u nu echt dat wij zitten te wachten op die kermis van detectiepoortjes en paspoortcontroles? En wat denkt u dat het oplost? Helemaal niets, alleen een hoop ergernis en onkosten die de burger op kan hoesten.

U denkt te kunnen rechtvaardigen dat onder het mom van deze zogenaamde “terreurdreiging” de bevolking op geraffineerde wijze alle verworven rechten, vrijheid van meningsuiting en elke vorm van privacy te ontnemen en een soort van “Stasi” versie II in het leven te roepen? Het blijft maar doorgaan de perfectionering van dit controlesysteem van de staat, “slaapt en betaald u gerust verder wij hebben alles onder controle” zal de gedachte hierachter wel zijn.

En toen wij eindelijk in slaap sukkelden was er de droom van onze MP…… Weet je wat we maken elke burger politieagent en zetten een kliklijn op.

Wat denken jullie daar wel niet, dat er alleen mongolen onder de burgers leven, ik dacht dat de muur in Berlijn al was gevallen? Het kan toch niet waar zijn dat ik moet gaan melden dat mijn buurman volgens mij meer geld uitgeeft dan een gemiddelde burger? Hij kan wel een erfenis hebben gehad of een loterij gewonnen! Door dit soort onzin te faciliteren is er straks dus van elke Nederlander een stasi dossier, dat is onacceptabel! Heeft u in de vakantie 1984 van George Orwel zitten lezen misschien? Dit was voor veel mensen een waarschuwing, geen handboek voor regeringsbeleid!

Vertel de mensen in deze mini-DDR eens eerlijk wat jullie met deze informatie kunnen en willen gaan doen, en laat deze dan kiezen door middel van een referendum, staat de meerderheid van het volk hier dan nog achter heb ik zelf de keuze, maar die kans acht ik erg klein. Een referendum zal er als het aan jullie ligt nooit meer komen, maar de burger schreeuwt om inspraak.

De enige echte terreur in dit land is de regelziekte en opslagwoede van onze overheid.terror

Maar toch erg fijn te horen dat de Nederlandse propaganda machine op volle gang is, het is ook zo fijn hier in Nederland.

okt
12
2009
0

Wilders sluit ook jou uit

headerGeert Wilders en zijn ‘Partij voor de Vrijheid’ (PVV) staan bij het grote publiek met name bekend vanwege hun gepeperde uitspraken over de Islam en ‘allochtonen’, en hun felle retoriek in het integratie- en immigratiedebat. Wilders presenteert zichzelf als de verdediger van een Nederlandse identiteit, een ‘eigen’ nationale, van oorsprong ‘Joods-christelijke en humanistische cultuur’.

Hoewel de PVV in de peilingen nog altijd meer en meer fictieve Kamerzetels lijkt binnen te slepen, voelt tegelijkertijd een groot deel van de Nederlandse bevolking zich ernstig bedreigd door Wilders’ opmars. Dit deel is van mening dat de PVV met haar felle uitspraken in media en politiek, en met het beleid dat zij beoogt, probeert een deel van de bevolking stelselmatig uit te sluiten. Onderzoekers van de Anne Frank Stichting publiceerden in 2008 een artikel over ‘het extreemrechtse en discriminatoire gehalte van de PVV’, waarin zij stelden dat Wilders zich bedient van ‘uitingen waarbij respectievelijk het criminaliseren, het aanbrengen van een maatschappelijke tweedeling of het uitsluiten van rechten belangrijke thema’s zijn.’[i]

Maar wie wil de PVV precies uitsluiten? Als we het politieke programma en het mediaoptreden van de PVV en Wilders nader bekijken, zien we hoe hun pleidooi voor uitsluiting bij vrijwel alle politieke thema’s terugkomt. Is er eigenlijk wel iemand, die niet door Wilders wordt uitgesloten?

Inhoud:
(klik op een van de links om naar het desbetreffende stuk in het artikel te gaan of lees het artikel volledig)

-Moslims en de Islam

-De Nederlandse Antillen en België

-Probleemjongeren

-Vrouwen

-De “gewone hardwerkende burger”

-De arbeider

-De uitsluiting van discussiepartners

-Hoe uitsluiting werkt

Moslims en de Islam

De bekendste voorbeelden van Wilders’ controversiële uitspraken zijn natuurlijk die over de Islam en Moslims. In weinig verhullende bewoordingen pleit Wilders voor de uitsluiting van Moslims uit de Nederlandse samenleving:

‘We willen genoeg. De grenzen dicht, geen islamieten meer in Nederland, veel moslims Nederland uit, denaturalisatie van islamitische criminelen…’[ii]

Opvallend is de wijze waarop woorden als ‘Islam’, ‘Moslims’, ‘Marrokanen’, ‘niet-Westerse allochtonen’ in Wilders’ uitspraken vrijwel altijd voor elkaar inwisselbaar zijn. Hoewel Wilders meent geen racist te zijn omdat hij slechts een religie op inhoudelijke gronden bekritiseert, hebben de verwijten die hij aan het adres van de Islam maakt in zijn uitspraken ook direct betrekking op de individuele beoefenaars hiervan. Islam en Koran worden als ‘gewelddadig’ of zelfs ‘fascistisch’ afgeschilderd, moslims als ‘criminelen’ en ‘(straat)terroristen’. Het groeiende draagvlak voor de Islam in Nederland wordt door Wilders voorgesteld als een inbreuk op de Nederlandse identiteit, die niet alleen op cultureel vlak, maar ook in een persoonlijke confrontatie door de moslimbevolking wordt gemaakt:

‘Nederland staat aan de vooravond van een ‘tsunami van islamisering.’ Moslims zullen de Nederlandse samenleving overspoelen en zorgen voor criminaliteit en overlast, ook op het platteland. Hun intolerantie en gewelddadige cultuur zal de Nederlandse samenleving raken ‘in het hart, in onze identiteit”[iii]

Niet alleen wordt door Wilders een direct verband gelegd tussen de islamitische cultuur en criminaliteit, maar ook wijst hij op de noodzaak voor een immigratiestop, daar de ‘allochtone’ bevolking zich sneller voort zou planten dan de ‘autochtone’, met alle gevolgen van dien: ‘Over twintig jaar zitten ze overal.’[iv]

Dit in zijn geheel verwerpen van de Islamitische cultuur, moslims en allochtonen als een inherent gewelddadige bedreiging voor de Nederlandse samenleving en identiteit, en Wilders’ roep om gedwongen uitzetting of gestimuleerde (re)migratie van allochtonen uit Nederland, vormen een onomwonden racistisch pleidooi voor de uitsluiting van een grote bevolkingsgroep, in naam van een vooronderstelde ‘eigen’ bevolking of cultuur. Dat niet alleen specifiek moslims, maar iedereen die volgens de PVV niet binnen deze fictieve ‘eigenheid’ vallen, slachtoffer zouden kunnen worden van een door de PVV beoogde uitsluitingpolitiek blijkt ook uit het volgende voorbeelden.

De Nederlandse Antillen en België

Dit ‘eigen’ Nederland zoals de PVV het zich voorstelt is overigens ook in geografische zin niet precies het Nederland zoals het nu feitelijk is. Allereerst pleitte de PVV meermaals voor eenwording van Vlaanderen en Nederland: de grens tussenbeiden wordt door de PVV als ‘kunstmatig’ beschouwd. Nederland en Vlaanderen ‘horen bij elkaar’, delen met andere woorden dezelfde ‘nationale identiteit’ waarop Wilders en de PVV zich zo graag beroepen.[v]

Een ander deel van het feitelijke Nederland, de Nederlandse Antillen, kan wat de PVV betreft echter beter afgestoten worden. Ook de wijze waarop de PVV (en in het bijzonder PVV-kamerlid Hero Brinkman) over de Antillen en Antillianen praat, getuigt van een ernstig tekort aan respect. Wilders en Brinkman noemden de Antillen onder andere ‘Boevennesten’ en ‘schurkeneilanden’, en schilderden Antilliaanse politici af als ‘corrupt’.[vi]

Het gemak waarmee de PVV de één wel tot de eigen gemeenschap rekent, en de ander niet, getuigt opnieuw van een racistische uitsluitingsdrang. Aan de ene kant moeten de Antillen als deel van het koninkrijk worden afgestoten, een positie die de PVV baseert op, en verdedigt met, glasharde vooroordelen. Aan de andere kant is een culturele (en raciale) identificatie met de Vlamingen genoeg reden hun bij ditzelfde koninkrijk te betrekken. ‘Bij de PVV weegt etnische homogeniteit kennelijk zwaarder dan de huidige staatsgrenzen.’[vii]

Probleemjongeren

De door de PVV bepleitte uitsluiting beperkt zich echter niet alleen tot deze raciale en/ of culturele criteria. Ook probleemjongeren -jongeren die vooral naar aanleiding van problemen en frustraties thuis en op school wel eens de fout in (zijn ge)gaan- kunnen wat de PVV betreft rekenen op een keihard uitsluitingsbeleid.

Zo presenteerde de PVV in 2008 een ‘tienpuntenplan’ voor veiligheid op scholen, waarin zij pleitte voor oprichting van zogenaamde ‘reboundscholen’: ‘een soort heropvoedingskampen waar ontspoorde leerlingen normen en waarden krijgen bijgebracht.’ Leerlingen die van school verwijderd worden, zouden onvrijwillig op dergelijke kampen moeten worden geplaatst.[viii] Ook wil de PVV tornen aan het zelfbeschikkingsrecht van jongvolwassenen, onder andere door invoering van een ‘diploma-en solicitatieplicht’ voor alle jongeren onder de 23 jaar.[ix]

Niet de dialoog en de intensieve begeleiding, maar een gewelddadige en repressieve aanpak wordt door Wilders als oplossing voor de problemen van deze jongeren gezien. In plaats van jongeren een eerlijke kans te geven, pleit de PVV voor stelselmatige uitsluiting van iedereen die thuis of op school zijn draai niet kan vinden.

Deze aanpak past binnen een bredere visie van de PVV op (jeugd)criminaliteit, waarbij zij zich vooral een keihard beleid als oplossing voor een enorme diversiteit aan (ook maatschappelijke) problemen voorstelt. Dit beleid zou onder andere vorm moeten krijgen in het gebruik van buitenproportionele middelen als tuchtscholen, heropvoedingskampen (al dan niet in Siberië), inzet van het leger in woonwijken, etc. Een goed voorbeeld van hoe ver Wilders gaat in zijn plannen rond de handhaving van de openbare orde -en de wijze waarop hij dit moeiteloos aan een aantal van zijn andere anti-linkse en racistische thema’s weet te verbinden- is zijn reactie op een voetbalrelletje na een jeugdinterland tussen Marokko en Nederland in 2007:

‘Agenten moeten weer ‘ordehandhavers’ kunnen zijn in plaats van ingezet te worden als multiculturele welzijnswerkers. Daarom stel ik voor in de wet vast te leggen dat de burgemeester – of desnoods de minister van Binnenlandse Zaken – in het kader van de handhaving van de openbare orde de politie opdracht moet kunnen geven om bij ernstige rellen met scherp te schieten. Hieraan voorafgaand moet er eerst een duidelijke waarschuwing gegeven worden, daarna een waarschuwingsschot en vervolgens dient de politie relschoppers uit te schakelen middels een schot bij voorkeur in het been. Het onomwonden wettelijk vastleggen dat bij het volgen van deze procedure de politie straffeloos is, zal aarzeling bij agenten om relschoppers hard aan te pakken wegnemen en de relschoppers effectief bestrijden. Het maakt overigens geen verschil of de relschoppers bestaan uit voetbalhooligans (Marokkaans of niet), krakers, antiglobalisten of ander verwerpelijk tuig.’[x]

Vrouwen

Hoewel de PVV zich in haar retorische strijd tegen de Islam als verdediger van de rechten van vrouwen en homo’s opwerpt, vertonen ook haar eigen politieke stellingnamen zekere seksistische en paternalistische vooroordelen. Zo pleitte PVV-kamerlid Fleur Agema voor het intrekken van subsidies aan abortusklinieken. Ongewenst zwangere vrouwen zouden een abortusbehandeling zelf moeten betalen, wat, aldus Agema, ‘losbandig gedrag’ zou tegengaan. [xi] Dit zou een ernstige inbreuk zijn op een waardevol, en met bloed, zweet en tranen bevochten, vrouwenrecht.

Degelijke uitlatingen bewijzen eens te meer hoe de PVV de verdediging van rechten en belangen van onder andere vrouwen (maar ook homo’s) slechts aangrijpt als retorisch middel in haar aanvallen tegen de Islam. Hoewel de partij beweert een lans te breken voor vrouwen- en homorechten, blijkt de PVV zelf op andere punten echter evengoed bereid deze rechten geweld aan te doen.

wilderbanner2

‘de gewone, hardwerkende burger’

De PVV schildert zichzelf graag af als een partij die opkomt voor de belangen van de ‘gewone, hardwerkende burger.’ Maar wie is die gewone burger eigenlijk? Wilders suggereert te spreken namens een groot deel van de bevolking, echter niet namens leden van het establishment, en uiteraard ook niet namens moslims of ‘niet-westerse allochtonen’, niet namens milieuactivisten, mensen met een uitkering, een ‘linkse hobby’ etc. De PVV komt naar eigen zeggen daarentegen op voor

‘de gewone man en vrouw. De mensen voor wie de PVV opkomt krijgen niets cadeau. Ze werken hard voor hun geld en hopen op een betere toekomst voor hun kinderen. En voor al die hardwerkende mensen wil de PVV de belasting verlagen.’[xii]

Wat dit thema aangaat blijven Wilders en de PVV echter in deze algemene termen hangen. Weliswaar belooft de PVV in haar verkiezingsprogramma onder andere meer geld voor de AOW, de zorg en in het bijzonder de ouderenzorg: waar dit extra geld vandaan zal moeten komen blijft grotendeels een raadsel.[xiii]

De sociaaleconomische plannen van de PVV worden op de website van de partij dan ook opvallend minder breed uitgemeten dan bijvoorbeeld hun standpunten op het gebied van veiligheid, integratie en ‘de islamisering’, en hun beloften op het gebied van onderwijs, zorg en ouderdagvoorziening. Het zogenaamde ‘Plan voor een Nieuwe Gouden Eeuw’ leert dat onder andere de complete afschaffing van ontwikkelingshulp financiële verlichting moet brengen, evenals een sterke terugdringing van subsidies aan culturele initiatieven. Wat niemand nog zal verbazen, is dat de PVV daarnaast uiteraard stevig wil besparen door het afstoten van de Nederlandse Antillen (en dus: het schrappen van het vrijwel alle de financiële ondersteuning hieraan). Samen met het laten wegvallen van het grootste deel van de Nederlandse bijdragen aan de EU denkt de PVV zo twee vliegen in één klap te slaan: niet alleen bespaart zij naar eigen zeggen in totaal zo’n 16 miljard euro, maar door de diverse verlichtingen op overheidsgebied zouden ook een slordige 110.000 voltijdbanen geschrapt kunnen worden, zodat honderdduizenden mensen (met deel- en voltijdbanen) op straat zullen komen te staan.[xiv]

Het is echter maar de vraag in hoeverre de ‘hardwerkende, gewone burger’ daadwerkelijk profijt gaat hebben van deze besparingen. Want niet alleen zullen de sociale zekerheid, cultuur, media en milieu kind van de rekening worden, ook is het de vraag in hoeverre de (ouderen)zorg, veiligheid en onderwijs daadwerkelijk op veel meer overheidsgeld kunnen rekenen.

Veel belangrijker is voor de PVV immers de besparing op belastingen, met name die voor de hogere economische klasse. In zijn ‘onafhankelijkheidverklaring’, geschreven na zijn afsplitsing van de VVD- fractie, geeft Wilders al aan dat de door hem beoogde belastingverlagingen uiteindelijk zullen moeten uitmonden in een zogenaamde ‘vlaktaks’: een belastingssysteem waarin ieder inkomen met hetzelfde percentage belast wordt.[xv] In opmaat naar deze gelijktrekking van alle belastingschijven, pleit de PVV op korte termijn vast voor de afschaffing van een van de vier, en het nader tot elkaar brengen van de drie overige. Het zal niet verbazen dat in verhouding met name de bovenste schijven het meest naar beneden worden getrokken: mensen met de laagste inkomens zullen als het aan Wilders ligt 4% minder belasting gaan betalen, mensen met de hoogste maar liefst 12%.

Volgens de PVV heeft ‘de gewone burger’ uiteraard een eigen huis: geheel in neo-liberale traditie mag op vrijwel iedere kostenpost bezuinigd worden, behalve natuurlijk op de hypotheekrenteaftrek. Ook voor de PVV is zelfs het maar ter discussie brengen van de mogelijkheid hiervan in de toekomst af te zien, onacceptabel.[xvi]

De ‘gewone, hardwerkende burger’ voor wie de PVV beweert op te komen is dus met name degene met een boven- of zelfs ver bovenmodaal inkomen. Niet de belangen van mensen met lagere inkomens, met huurhuizen, bijstandsuitkeringen, relatief hoge onkosten door zorg en onderwijs, worden vertegenwoordigd, maar met name van de -in de retoriek van de PVV zo verfoeide- elite.

De ‘gewone’ burger wordt in het door de PVV beoogd sociaal- economisch beleid niet vertegenwoordigd, maar keihard uitgesloten. Terwijl de economische elite bij doorvoering van deze plannen bakken geld zou kunnen besparen, is de lastenverlichting bij die zogenaamde ‘gewone burger’ vele malen kleiner. Om over de gevolgen van de vele besparingen voor de betaalbaarheid van zorg, onderwijs en cultuur nog maar te zwijgen; zonder subsidiëring worden dit luxe-goederen, die alleen de elite zich nog zal kunnen veroorloven.

De arbeider

De ‘gewone burger’ lijkt in de optiek van de PVV ook geen directe belangen op de werkvloer te hebben. In zijn onafhankelijkheidsverklaring pleitte Wilders al voor het afschaffen van het algemeen bindend verklaren van de CAO’s, en voor het opdoeken van ‘praat- en overlegpaleizen als de SER en de Stichting van de Arbeid.’ Het ontslagrecht, dat de arbeidspositie van werknemers beschermt, moet volgens Wilders versoepeld worden, en het minimumloon afgeschaft. [xvii] Hoewel deze plannen gepresenteerd worden als doodeenvoudige oplossingen voor het banentekort en de werkloosheid, is het slechts het belang van de werkgever (en opnieuw: de economische elite) dat hiermee echt gemoeid is. De ‘hardwerkende burger’ wordt eerder uitgesloten dan op welke manier ook geholpen.

De uitsluiting van discussiepartners

Hoewel het maatschappelijk debat en de vrije meningsuiting naar eigen zeggen hoog staan aangeschreven bij Wilders en de PVV, hebben zij er geen moeite mee ook hierin bepaalde delen van de bevolking buiten te sluiten. Buiten het Binnenhof lijkt Wilders slechts in alle beslotenheid met de eigen achterban in discussie te willen gaan. Hij mijdt diepgaande debatten met politieke tegenstanders, of maakt deze -door weg te lopen, te beledigen en schelden, of door met simpele en kortzichtige oneliners te overschreeuwen- praktisch onmogelijk. Met moslims lijkt Wilders doorgaans vooral uit principe niet in discussie te willen gaan: herhaalde verzoeken van verschillende televisie- en debatprogramma’s, moslim- en migrantenorganisaties, sloeg Wilders consequent af. ‘Wilders heeft aangekondigd een ‘liberale jihad tegen de islam’ te beginnen, maar gaat al jaren het debat uit de weg. Hij legt als het ware een cordon sanitaire om de moslimgemeenschap’, aldus de Volkskrant. Volgens NPS-eindredacteur Frans Jennekens schuil er een uitgekiende tactiek achter deze onwil:

‘Wilders kijkt goed uit dat er geen plaatje ontstaat waarop hij leuk en lief met mensen die moslim zouden kunnen zijn, is te zien.’[xviii]

Hoewel Wilders zelf voortdurend klaagt dat hij wordt uitgesloten van deelname aan de dialoog, en dat er een zeker ‘cordon sanitaire’ om hem heen aangelegd zou worden, blijkt vooral hij degene te zijn die mensen uitsluit van het maatschappelijk debat. Veel Nederlanders, met name moslims, zijn zo voor Wilders weliswaar een goed middel om zich al trappend aan op te trekken; als gelijkwaardige gesprekspartners weigert hij ze te erkennen.

Hoe uitsluiting werkt….

Op 12 februari 2009 werd Geert Wilders, op zijn weg naar het Britse Hogerhuis om daar zijn anti-islam film ‘Fitna’ te vertonen, de toegang tot het Verenigd Koninkrijk geweigerd. Al voor zijn vertrek hadden Britse autoriteiten te kennen gegeven dat mensen die ‘extremisme, haat en gewelddadige boodschappen in onze gemeenschap uitdragen’ als Wilders niet zouden worden toegelaten.[xix]Bij aankomst op het Londense vliegveld Heathrow werd Wilders, die ondanks deze waarschuwing alsnog -met tientallen journalisten in zijn kielzog- naar Engeland was vertrokken, door de Britse immigratiedienst aangehouden. Een paar uur zat hij tot zijn eigen verontwaardiging vast op een soort detentiecentrum, in een ruimte die Wilders zelf omschreef als ‘een hokje met een stoel, een tafel en wat water.’[xx]

Het is verleidelijk dit gebeuren als ‘ironisch’ te bestempelen. Immers: is het niet Wilders zelf die zo graag extremisten buiten de Nederlandse grenzen wil houden? Is het weigeren, arresteren en in detentiecentra vasthouden van ‘ongewenste’ personen aan de poort van het land niet juist een beleid dat ook de PVV verdedigt? Kreeg Wilders niet gewoon een ‘koekje van eigen deeg’, zoals sommige media opmerkten?

Misschien wel. Belangrijker is echter dat deze geschiedenis leert dat het mes van de uitsluiting altijd aan twee kanten snijdt. Wie pleit voor stelselmatige uitsluiting van aanzienlijke delen van de maatschappij, wie het weigeren, opsluiten, de mond snoeren en afkappen van iedereen waarmee hij of zij het niet eens is, als dé passende manier ziet meningsverschillen te beslechten, wie schelden, beledigen en het bezigen van burgeroorlog-retoriek als een bijdrage aan het maatschappelijk debat voorstelt, komt uiteindelijk zelf alleen te staan.

Wilders’ hectische en kortstondige bezoek aan Engeland laat vooral zien hoe uitsluiting werkelijk functioneert: uiteindelijk ontkomt niemand eraan. Na moslims, vrouwen, arbeiders, Antillianen, mensen met lage inkomens of uitkeringen, probleemjongeren, mensen met linkse overtuigingen, Marokkanen, de derde wereld, milieuactivisten, en ga zo maar door, is de vraag vooral wie er nog niet door Wilders uitgesloten is. Ook Wilders zelf is, zo blijkt, het slachtoffer geworden van zijn eigen pleidooi voor stelselmatige uitsluiting.

Een stem voor Wilders is daarom niet alleen een stem tegen je medemens, tegen de ‘ander’, maar ook altijd een stem tegen jezelf. Wilders’ retoriek leidt per definitie tot een wederzijdse vervreemding waarvan iedereen het slachtoffer wordt. Het maakt uiteindelijk geen verschil of je ‘allochtoon’ bent of ‘autochtoon’, arm of rijk, moslim, christen of humanist, man of vrouw, links of rechts. Wilders sluit ook jou uit!

[i] M. Davidović, J. van Donselaar, P. Rodrigues, W. Wagenaar, ‘Het extreemrechtse en discriminitoire gehalte van de PVV’ in: Monitor Racisme en Extremisme, red. J van Donselaar en P Rodrigues, Amsterdam 2008, pp 167-198, p 192

[ii] ‘Wat drijft Geert Wilders?’ De Pers, 13 februari 2007 (zie: http://www.geertwilders.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=682&Itemid=1 (30-05-09))

[iii] S. ten Hoove en R. du Pré, ‘Wilders vreest ‘tsunami’moslims’, De Volkskrant, 6 oktober 2006, (http://www.volkskrant.nl/binnenland/article356653.ece/ (30-04-09))

[iv] ‘Nederland wordt verkocht aan de duivel Mohammed’ De Pers, 27 november 2007 (http://www.depers.nl/binnenland/127037/Nederland-verkocht-aan-islam.html (30-05-09))

[v] G Wilders en M Bosma: ‘Nederland en Vlaanderen horen bij elkaar.’ NRC Handelsblad, 7 juli 2008 (http://www.nrc.nl/opinie/article1934707.ece/Nederland_en_Vlaanderen_horen_bij_elkaar (30-05-09))

[vi] Zie o.a.: ‘Inbreng Wilders verantwoordingsdag’ www.pvv.nl 22 mei 2008 (http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1074 (30-05-09))

[vii] M. Davidović, J. van Donselaar, P. Rodrigues, W. Wagenaar, 2008, p 190

[viii] ‘Pvv: schoolcops, wapenscanners en meldingsplicht voor veiligere scholen.’ (http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=805 (30-05-09))

[ix] R. de Mos, ‘Vrijheid door Onderwijs’, www.pvv.nl , 14 november 2006, (http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=717&Itemid=122 (30-05-09))

[x] G Wilders, ‘Schieten met scherp –column Geert Wilders GeenStijl’,www.pvv.nl, 29 mei 2007, (http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=579&Itemid=6 (30-05-09))

[xi] ‘PVV wil zwangere vrouw zelf abortus laten betalen.’, Trouw, 6 februari 2008 (http://www.trouw.nl/nieuws/article1772882.ece (30-05-09))

[xii] ‘Inbreng Wilders verantwoordingsdag’ www.pvv.nl 22 mei 2008 (http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1074 (30-05-09))

[xiii] Zie o.a.: ‘Verkiezingspamflet’, www.pvv.nl, 25 augustus 2006,

(http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=788&Itemid=139 (30-05-09))

en: ‘Een nieuwe Gouden Eeuw’, www.pvv.nl, 26 april 2006,

(http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=703 (30-05-09))

[xiv] ‘Een nieuwe Gouden Eeuw’, www.pvv.nl, 26 april 2006,

(http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=703 (30-05-09))

[xv] G. Wilders, ‘Onafhankelijkheidsverklaring’, www.pvv.nl, 13 maart 2005

(http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=684 (30-05-09))

[xvi] ‘Spoeddebat tophypotheken- inbreng’, 23 apr 2009,

(http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1927 (30-05-09))

[xvii] G. Wilders, ‘Onafhankelijkheidsverklaring’, www.pvv.nl, 13 maart 2005

(http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=684 (30-05-09))

[xviii] J Groen, A Kranenberg, ‘Wilders weigert verzoeken tot debat’, De Volkskrant, 4 maart 2008,

(http://www.volkskrant.nl/binnenland/article509596.ece/Wilders_weigert_verzoeken_tot_debat (30-05-09))

[xix] ‘Britten houden Wilders tegen’, NRC handelsblad, 12 februari 2009

(http://www.nrc.nl/binnenland/article2150135.ece/Britten_houden_Wilders_tegen (30-05-09))

[xx] ‘Wilders woest na aanhouding: dit is vreselijk!, Elsevier, 12 februari 2009,

(http://www.elsevier.nl/web/10223420/Nieuws/Politiek/Wilders-aangehouden-Ik-mag-het-land-niet-in.htm (30-05-09))

Onze sponsor Colani | Ontwerp: Oppositie 2.0 door colani.nl