nov
22
2010
20

Brinkman gedoogt gedoogsteun PVV aan minderheidskabinet

Rutte opgelucht: “Nederland kan rekenen op zetel 76”

Gedoogsteun voor PVV

Hero Brinkman ‘kan leven’ met de gedoogsteun van de PVV aan een minderheidskabinet van VVD en CDA. Zo verklaarde hij vanochtend aan de media. “Mocht ik verder gaan als eenmansfractie, dan zal ik de gedoogsteun van de PVV gedoogsteunen.” Met deze uitspraak is het laatste struikelblok weggenomen voor een minderheidskabinet van VVD en CDA en kan Nederland volgens Brinkman ‘eindelijk weer geregeerd worden’. (lees verder…)

mrt
25
2010
54

PVV niet democratisch – Geert Wilders is autoritair

De PVV van Geert Wilders kent welgeteld één lid: Geert zelf. Hoewel Wilders aangeeft te werken aan het "uitbouwen van de Groep Wilders tot een brede volksbeweging" en een "beweging van burgers" wil creëren, zwaait hij geheel alleen de scepter over de partij en de achterliggende stichting. In hetzelfde stuk op zijn website roept hij bovendien op om hem financieel te steunen omdat hij geen subsidie zou ontvangen.

(lees verder…)

feb
28
2010
15

Undercover bij de PVV


Achter de schermen bij de politieke partij van Geert Wilders

Vier maanden lang liep journaliste Karen Geurtsen stage bij de partij van Geert Wilders, zonder dat de PVV doorhad dat zij undercover was voor HP|De Tijd. Naast het feit dat ze op deze manier aantoonde dat de beveiliging van Geert Wilders zo lek was als een mandje, hield ze ook een dagboek bij van al haar ervaringen achter de schermen bij deze politieke partij. (lees verder…)

nov
11
2009
2

Dreigementen

herman_van_veenHerman van Veen wordt bedreigd door PVV aanhangers, omdat de PVV gelijkenis vertoond met de NSB.

Het klopt helemaal wat van Veen zegt, beide waren/zijn een ‘beweging’.

NSB werd later een stichting.

Het is van de idiote dat de PVV, die vrijheid en vrijheid van meningsuiting voorop in het vaandel heeft, aanhangers heeft die het nodig vinden deze vrijheden te bestrijden zodra het niet in hun straatje past.

Bah wat een tuig. Daar wil je niet bij horen.

nsb vlag

okt
29
2009
1

PVV

De Partij Voor de Vrijheid (PVV) heeft een nieuw soort partijstructuur geïntroduceerd in het Nederlandse politieke bestel. De PVV is feitelijk geen partij maar een ‘beweging’ waarbij slechts ruimte is voor één lid en waar zelfs het politieke kader geen partijlid mag worden. Deze en andere factoren leiden tot een groot gebrek aan transparantie binnen de PVV. Waaruit bestaat deze ontransparantie en wat zijn de (potentiële) gevolgen hiervan?

PVV_sluit_uitMedezeggenschap
Bij de PVV is slechts één persoon partijlid; Geert Wilders. De gevolgen hiervan voor de democratie en mate van transparantie van de partij zijn enorm. Zo is een politieke partij verplicht haar leden de mogelijkheid te geven mee te laten vergaderen en mee te laten beslissen over diverse partijzaken. Ook moet de partijleiding verantwoording af kunnen leggen aan haar leden. Bij de PVV, die immers slechts één lid heeft, ontstaat hierbij een gevaarlijke situatie. Wilders is in de mogelijkheid om de hele partijlijn alleen te bepalen en hij hoeft aan niemand verantwoording af te leggen over zijn doen en laten. Wilders zal ongetwijfeld de mensen die voor de PVV in de Tweede Kamer en het Europees Parlement zitten mee laten beslissen over de gang van zaken binnen de partij maar aan het einde van de dag is alleen de wil van Wilders wet.

In november 2004, twee maanden nadat Wilders uit de VVD is gestapt, richtte hij de stichting Groep Wilders op. Volgens de statuten was het doel van de stichting „het bevorderen van het uitdragen van de politieke en maatschappelijke standpunten, zoals deze door de heer Geert Wilders voornoemd, zijn uitgedragen en in de toekomst zullen worden uitgedragen.” Wilders is de enige bestuurder van de stichting en in de statuten heeft Wilders zichzelf het recht gegeven om zelf andere bestuurleden te benoemen wanneer hij af zou treden. Wilders zou echter altijd het recht behouden om de benoeming van nieuwe bestuursleden te herroepen. Vanaf dat moment draaide alles om Geert.

Volgens de kieswet kunnen echter alleen verenigingen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Om in 2006 mee te doen aan de landelijke verkiezingen richt Geert Wilders samen met de stichting Groep Wilders de vereniging Groep Wilders op. Wederom staat in de statuten dat Wilders het enige bestuurslid is. Wettelijk gezien moet een vereniging twee oprichters en één lid hebben, dat alle drie deze actoren 100% Wilders zijn maakt in deze kennelijk niet uit.

Financiën
Wanneer een partij meer dan duizend leden heeft ontvangt de partij overheidssubsidie. Deze subsidie krijgen partijen op grond van de wet subsidiëring politieke partijen. De PVV heeft slechts één lid en krijgt dan ook geen subsidie. Minister ter Horst wil echter ook dat de PVV subsidie gaat krijgen. Hoewel het oorspronkelijke doel van dergelijke ondersteuning was, het democratische karakter van de volksvertegenwoordiging te stimuleren, kunnen schijnbaar ook de meest ondemocratische politieke bewegingen hier wat de minster betreft aanspraak op maken.

Maar waar krijgt de PVV haar geld vandaan? Voor democratische politieke partijen bestaan de inkomsten voor een groot deel uit subsidies en de contributie van leden. De PVV krijgt alleen ruim 1 miljoen euro van de tweedekamer om de fractiekosten te dekken. Dit is natuurlijk niet genoeg om een partij draaiende te houden en het geld voor fractieonkosten mag natuurlijk ook alleen aan bepaalde zaken worden uitgegeven. Waarschijnlijk bestaat een groot deel van de inkomsten van de PVV uit donaties van sympathiserende bedrijven en individuen, uit binnen- en buitenland. Wilders heeft echter nooit openheid over de geldstroom geleverd. Het is dus volstrekt onduidelijk waar de PVV zijn geld vandaan haalt en aan welke verplichtingen de PVV als partij ten opzichte van haar donateurs moet voldoen om de donaties binnen te halen.

De PVV zelf lijkt geen enkele moeite te hebben met haar ondoorzichtige en ontoegankelijke financiële huishouding. Wie een paar rijke sponsors (-al dan niet met een dubbele agenda-) weet te ronselen, hoeft zich immers niet langer te storen aan lastige richtlijnen en subsidiereglementen. Sterker nog: Wilders pleit voor het opheffen van subsidies aan politieke partijen in het algemeen, wat alleen maar zou kunnen leiden tot nóg meer ondoorzichtigheid in de Nederlandse politiek, en tot praktijken zoals we ze kennen uit de VS, waar een direct verband bestaat tussen het budget van een politicus of partij, en het uiteindelijk in de verkiezingen behaalde resultaat.

Hoewel Wilders in zijn oppositie tegen de regering de mond vol heeft van ‘openheid’ of ‘helderheid’, en hoewel hij van alles een kostenplaatje lijkt te verwachten, blinkt hij niet uit in het verschaffen van openheid aan de Nederlandse bevolking. Wie betaalt Wilders eigenlijk? En hoe weten wij zeker dat deze deze privé-sponsors geen voorwaarden stellen? Wie controleert Wilders’ politieke en financiële huishouding?

Slecht vooruitzicht….

Gezien de PVV slechts in twee gemeenten gaat meedoen aan de lokale verkiezingen, is het nog maar de vraag of de partij op korte termijn gaat democratiseren. Sterker nog: het zou heel goed kunnen dat Wilders bewust de gemeentepolitiek op een afstand houdt. Hoe kleiner en centraler ‘zijn’ PVV is, hoe strakker hij de touwtjes in handen kan houden. Het is maar te hopen dat Wilders het land niet op dezelfde manier hoopt te kunnen bestieren als zijn ‘partij’.

okt
12
2009
0

Wilders sluit ook jou uit

headerGeert Wilders en zijn ‘Partij voor de Vrijheid’ (PVV) staan bij het grote publiek met name bekend vanwege hun gepeperde uitspraken over de Islam en ‘allochtonen’, en hun felle retoriek in het integratie- en immigratiedebat. Wilders presenteert zichzelf als de verdediger van een Nederlandse identiteit, een ‘eigen’ nationale, van oorsprong ‘Joods-christelijke en humanistische cultuur’.

Hoewel de PVV in de peilingen nog altijd meer en meer fictieve Kamerzetels lijkt binnen te slepen, voelt tegelijkertijd een groot deel van de Nederlandse bevolking zich ernstig bedreigd door Wilders’ opmars. Dit deel is van mening dat de PVV met haar felle uitspraken in media en politiek, en met het beleid dat zij beoogt, probeert een deel van de bevolking stelselmatig uit te sluiten. Onderzoekers van de Anne Frank Stichting publiceerden in 2008 een artikel over ‘het extreemrechtse en discriminatoire gehalte van de PVV’, waarin zij stelden dat Wilders zich bedient van ‘uitingen waarbij respectievelijk het criminaliseren, het aanbrengen van een maatschappelijke tweedeling of het uitsluiten van rechten belangrijke thema’s zijn.’[i]

Maar wie wil de PVV precies uitsluiten? Als we het politieke programma en het mediaoptreden van de PVV en Wilders nader bekijken, zien we hoe hun pleidooi voor uitsluiting bij vrijwel alle politieke thema’s terugkomt. Is er eigenlijk wel iemand, die niet door Wilders wordt uitgesloten?

Inhoud:
(klik op een van de links om naar het desbetreffende stuk in het artikel te gaan of lees het artikel volledig)

-Moslims en de Islam

-De Nederlandse Antillen en België

-Probleemjongeren

-Vrouwen

-De “gewone hardwerkende burger”

-De arbeider

-De uitsluiting van discussiepartners

-Hoe uitsluiting werkt

Moslims en de Islam

De bekendste voorbeelden van Wilders’ controversiële uitspraken zijn natuurlijk die over de Islam en Moslims. In weinig verhullende bewoordingen pleit Wilders voor de uitsluiting van Moslims uit de Nederlandse samenleving:

‘We willen genoeg. De grenzen dicht, geen islamieten meer in Nederland, veel moslims Nederland uit, denaturalisatie van islamitische criminelen…’[ii]

Opvallend is de wijze waarop woorden als ‘Islam’, ‘Moslims’, ‘Marrokanen’, ‘niet-Westerse allochtonen’ in Wilders’ uitspraken vrijwel altijd voor elkaar inwisselbaar zijn. Hoewel Wilders meent geen racist te zijn omdat hij slechts een religie op inhoudelijke gronden bekritiseert, hebben de verwijten die hij aan het adres van de Islam maakt in zijn uitspraken ook direct betrekking op de individuele beoefenaars hiervan. Islam en Koran worden als ‘gewelddadig’ of zelfs ‘fascistisch’ afgeschilderd, moslims als ‘criminelen’ en ‘(straat)terroristen’. Het groeiende draagvlak voor de Islam in Nederland wordt door Wilders voorgesteld als een inbreuk op de Nederlandse identiteit, die niet alleen op cultureel vlak, maar ook in een persoonlijke confrontatie door de moslimbevolking wordt gemaakt:

‘Nederland staat aan de vooravond van een ‘tsunami van islamisering.’ Moslims zullen de Nederlandse samenleving overspoelen en zorgen voor criminaliteit en overlast, ook op het platteland. Hun intolerantie en gewelddadige cultuur zal de Nederlandse samenleving raken ‘in het hart, in onze identiteit”[iii]

Niet alleen wordt door Wilders een direct verband gelegd tussen de islamitische cultuur en criminaliteit, maar ook wijst hij op de noodzaak voor een immigratiestop, daar de ‘allochtone’ bevolking zich sneller voort zou planten dan de ‘autochtone’, met alle gevolgen van dien: ‘Over twintig jaar zitten ze overal.’[iv]

Dit in zijn geheel verwerpen van de Islamitische cultuur, moslims en allochtonen als een inherent gewelddadige bedreiging voor de Nederlandse samenleving en identiteit, en Wilders’ roep om gedwongen uitzetting of gestimuleerde (re)migratie van allochtonen uit Nederland, vormen een onomwonden racistisch pleidooi voor de uitsluiting van een grote bevolkingsgroep, in naam van een vooronderstelde ‘eigen’ bevolking of cultuur. Dat niet alleen specifiek moslims, maar iedereen die volgens de PVV niet binnen deze fictieve ‘eigenheid’ vallen, slachtoffer zouden kunnen worden van een door de PVV beoogde uitsluitingpolitiek blijkt ook uit het volgende voorbeelden.

De Nederlandse Antillen en België

Dit ‘eigen’ Nederland zoals de PVV het zich voorstelt is overigens ook in geografische zin niet precies het Nederland zoals het nu feitelijk is. Allereerst pleitte de PVV meermaals voor eenwording van Vlaanderen en Nederland: de grens tussenbeiden wordt door de PVV als ‘kunstmatig’ beschouwd. Nederland en Vlaanderen ‘horen bij elkaar’, delen met andere woorden dezelfde ‘nationale identiteit’ waarop Wilders en de PVV zich zo graag beroepen.[v]

Een ander deel van het feitelijke Nederland, de Nederlandse Antillen, kan wat de PVV betreft echter beter afgestoten worden. Ook de wijze waarop de PVV (en in het bijzonder PVV-kamerlid Hero Brinkman) over de Antillen en Antillianen praat, getuigt van een ernstig tekort aan respect. Wilders en Brinkman noemden de Antillen onder andere ‘Boevennesten’ en ‘schurkeneilanden’, en schilderden Antilliaanse politici af als ‘corrupt’.[vi]

Het gemak waarmee de PVV de één wel tot de eigen gemeenschap rekent, en de ander niet, getuigt opnieuw van een racistische uitsluitingsdrang. Aan de ene kant moeten de Antillen als deel van het koninkrijk worden afgestoten, een positie die de PVV baseert op, en verdedigt met, glasharde vooroordelen. Aan de andere kant is een culturele (en raciale) identificatie met de Vlamingen genoeg reden hun bij ditzelfde koninkrijk te betrekken. ‘Bij de PVV weegt etnische homogeniteit kennelijk zwaarder dan de huidige staatsgrenzen.’[vii]

Probleemjongeren

De door de PVV bepleitte uitsluiting beperkt zich echter niet alleen tot deze raciale en/ of culturele criteria. Ook probleemjongeren -jongeren die vooral naar aanleiding van problemen en frustraties thuis en op school wel eens de fout in (zijn ge)gaan- kunnen wat de PVV betreft rekenen op een keihard uitsluitingsbeleid.

Zo presenteerde de PVV in 2008 een ‘tienpuntenplan’ voor veiligheid op scholen, waarin zij pleitte voor oprichting van zogenaamde ‘reboundscholen’: ‘een soort heropvoedingskampen waar ontspoorde leerlingen normen en waarden krijgen bijgebracht.’ Leerlingen die van school verwijderd worden, zouden onvrijwillig op dergelijke kampen moeten worden geplaatst.[viii] Ook wil de PVV tornen aan het zelfbeschikkingsrecht van jongvolwassenen, onder andere door invoering van een ‘diploma-en solicitatieplicht’ voor alle jongeren onder de 23 jaar.[ix]

Niet de dialoog en de intensieve begeleiding, maar een gewelddadige en repressieve aanpak wordt door Wilders als oplossing voor de problemen van deze jongeren gezien. In plaats van jongeren een eerlijke kans te geven, pleit de PVV voor stelselmatige uitsluiting van iedereen die thuis of op school zijn draai niet kan vinden.

Deze aanpak past binnen een bredere visie van de PVV op (jeugd)criminaliteit, waarbij zij zich vooral een keihard beleid als oplossing voor een enorme diversiteit aan (ook maatschappelijke) problemen voorstelt. Dit beleid zou onder andere vorm moeten krijgen in het gebruik van buitenproportionele middelen als tuchtscholen, heropvoedingskampen (al dan niet in Siberië), inzet van het leger in woonwijken, etc. Een goed voorbeeld van hoe ver Wilders gaat in zijn plannen rond de handhaving van de openbare orde -en de wijze waarop hij dit moeiteloos aan een aantal van zijn andere anti-linkse en racistische thema’s weet te verbinden- is zijn reactie op een voetbalrelletje na een jeugdinterland tussen Marokko en Nederland in 2007:

‘Agenten moeten weer ‘ordehandhavers’ kunnen zijn in plaats van ingezet te worden als multiculturele welzijnswerkers. Daarom stel ik voor in de wet vast te leggen dat de burgemeester – of desnoods de minister van Binnenlandse Zaken – in het kader van de handhaving van de openbare orde de politie opdracht moet kunnen geven om bij ernstige rellen met scherp te schieten. Hieraan voorafgaand moet er eerst een duidelijke waarschuwing gegeven worden, daarna een waarschuwingsschot en vervolgens dient de politie relschoppers uit te schakelen middels een schot bij voorkeur in het been. Het onomwonden wettelijk vastleggen dat bij het volgen van deze procedure de politie straffeloos is, zal aarzeling bij agenten om relschoppers hard aan te pakken wegnemen en de relschoppers effectief bestrijden. Het maakt overigens geen verschil of de relschoppers bestaan uit voetbalhooligans (Marokkaans of niet), krakers, antiglobalisten of ander verwerpelijk tuig.’[x]

Vrouwen

Hoewel de PVV zich in haar retorische strijd tegen de Islam als verdediger van de rechten van vrouwen en homo’s opwerpt, vertonen ook haar eigen politieke stellingnamen zekere seksistische en paternalistische vooroordelen. Zo pleitte PVV-kamerlid Fleur Agema voor het intrekken van subsidies aan abortusklinieken. Ongewenst zwangere vrouwen zouden een abortusbehandeling zelf moeten betalen, wat, aldus Agema, ‘losbandig gedrag’ zou tegengaan. [xi] Dit zou een ernstige inbreuk zijn op een waardevol, en met bloed, zweet en tranen bevochten, vrouwenrecht.

Degelijke uitlatingen bewijzen eens te meer hoe de PVV de verdediging van rechten en belangen van onder andere vrouwen (maar ook homo’s) slechts aangrijpt als retorisch middel in haar aanvallen tegen de Islam. Hoewel de partij beweert een lans te breken voor vrouwen- en homorechten, blijkt de PVV zelf op andere punten echter evengoed bereid deze rechten geweld aan te doen.

wilderbanner2

‘de gewone, hardwerkende burger’

De PVV schildert zichzelf graag af als een partij die opkomt voor de belangen van de ‘gewone, hardwerkende burger.’ Maar wie is die gewone burger eigenlijk? Wilders suggereert te spreken namens een groot deel van de bevolking, echter niet namens leden van het establishment, en uiteraard ook niet namens moslims of ‘niet-westerse allochtonen’, niet namens milieuactivisten, mensen met een uitkering, een ‘linkse hobby’ etc. De PVV komt naar eigen zeggen daarentegen op voor

‘de gewone man en vrouw. De mensen voor wie de PVV opkomt krijgen niets cadeau. Ze werken hard voor hun geld en hopen op een betere toekomst voor hun kinderen. En voor al die hardwerkende mensen wil de PVV de belasting verlagen.’[xii]

Wat dit thema aangaat blijven Wilders en de PVV echter in deze algemene termen hangen. Weliswaar belooft de PVV in haar verkiezingsprogramma onder andere meer geld voor de AOW, de zorg en in het bijzonder de ouderenzorg: waar dit extra geld vandaan zal moeten komen blijft grotendeels een raadsel.[xiii]

De sociaaleconomische plannen van de PVV worden op de website van de partij dan ook opvallend minder breed uitgemeten dan bijvoorbeeld hun standpunten op het gebied van veiligheid, integratie en ‘de islamisering’, en hun beloften op het gebied van onderwijs, zorg en ouderdagvoorziening. Het zogenaamde ‘Plan voor een Nieuwe Gouden Eeuw’ leert dat onder andere de complete afschaffing van ontwikkelingshulp financiële verlichting moet brengen, evenals een sterke terugdringing van subsidies aan culturele initiatieven. Wat niemand nog zal verbazen, is dat de PVV daarnaast uiteraard stevig wil besparen door het afstoten van de Nederlandse Antillen (en dus: het schrappen van het vrijwel alle de financiële ondersteuning hieraan). Samen met het laten wegvallen van het grootste deel van de Nederlandse bijdragen aan de EU denkt de PVV zo twee vliegen in één klap te slaan: niet alleen bespaart zij naar eigen zeggen in totaal zo’n 16 miljard euro, maar door de diverse verlichtingen op overheidsgebied zouden ook een slordige 110.000 voltijdbanen geschrapt kunnen worden, zodat honderdduizenden mensen (met deel- en voltijdbanen) op straat zullen komen te staan.[xiv]

Het is echter maar de vraag in hoeverre de ‘hardwerkende, gewone burger’ daadwerkelijk profijt gaat hebben van deze besparingen. Want niet alleen zullen de sociale zekerheid, cultuur, media en milieu kind van de rekening worden, ook is het de vraag in hoeverre de (ouderen)zorg, veiligheid en onderwijs daadwerkelijk op veel meer overheidsgeld kunnen rekenen.

Veel belangrijker is voor de PVV immers de besparing op belastingen, met name die voor de hogere economische klasse. In zijn ‘onafhankelijkheidverklaring’, geschreven na zijn afsplitsing van de VVD- fractie, geeft Wilders al aan dat de door hem beoogde belastingverlagingen uiteindelijk zullen moeten uitmonden in een zogenaamde ‘vlaktaks’: een belastingssysteem waarin ieder inkomen met hetzelfde percentage belast wordt.[xv] In opmaat naar deze gelijktrekking van alle belastingschijven, pleit de PVV op korte termijn vast voor de afschaffing van een van de vier, en het nader tot elkaar brengen van de drie overige. Het zal niet verbazen dat in verhouding met name de bovenste schijven het meest naar beneden worden getrokken: mensen met de laagste inkomens zullen als het aan Wilders ligt 4% minder belasting gaan betalen, mensen met de hoogste maar liefst 12%.

Volgens de PVV heeft ‘de gewone burger’ uiteraard een eigen huis: geheel in neo-liberale traditie mag op vrijwel iedere kostenpost bezuinigd worden, behalve natuurlijk op de hypotheekrenteaftrek. Ook voor de PVV is zelfs het maar ter discussie brengen van de mogelijkheid hiervan in de toekomst af te zien, onacceptabel.[xvi]

De ‘gewone, hardwerkende burger’ voor wie de PVV beweert op te komen is dus met name degene met een boven- of zelfs ver bovenmodaal inkomen. Niet de belangen van mensen met lagere inkomens, met huurhuizen, bijstandsuitkeringen, relatief hoge onkosten door zorg en onderwijs, worden vertegenwoordigd, maar met name van de -in de retoriek van de PVV zo verfoeide- elite.

De ‘gewone’ burger wordt in het door de PVV beoogd sociaal- economisch beleid niet vertegenwoordigd, maar keihard uitgesloten. Terwijl de economische elite bij doorvoering van deze plannen bakken geld zou kunnen besparen, is de lastenverlichting bij die zogenaamde ‘gewone burger’ vele malen kleiner. Om over de gevolgen van de vele besparingen voor de betaalbaarheid van zorg, onderwijs en cultuur nog maar te zwijgen; zonder subsidiëring worden dit luxe-goederen, die alleen de elite zich nog zal kunnen veroorloven.

De arbeider

De ‘gewone burger’ lijkt in de optiek van de PVV ook geen directe belangen op de werkvloer te hebben. In zijn onafhankelijkheidsverklaring pleitte Wilders al voor het afschaffen van het algemeen bindend verklaren van de CAO’s, en voor het opdoeken van ‘praat- en overlegpaleizen als de SER en de Stichting van de Arbeid.’ Het ontslagrecht, dat de arbeidspositie van werknemers beschermt, moet volgens Wilders versoepeld worden, en het minimumloon afgeschaft. [xvii] Hoewel deze plannen gepresenteerd worden als doodeenvoudige oplossingen voor het banentekort en de werkloosheid, is het slechts het belang van de werkgever (en opnieuw: de economische elite) dat hiermee echt gemoeid is. De ‘hardwerkende burger’ wordt eerder uitgesloten dan op welke manier ook geholpen.

De uitsluiting van discussiepartners

Hoewel het maatschappelijk debat en de vrije meningsuiting naar eigen zeggen hoog staan aangeschreven bij Wilders en de PVV, hebben zij er geen moeite mee ook hierin bepaalde delen van de bevolking buiten te sluiten. Buiten het Binnenhof lijkt Wilders slechts in alle beslotenheid met de eigen achterban in discussie te willen gaan. Hij mijdt diepgaande debatten met politieke tegenstanders, of maakt deze -door weg te lopen, te beledigen en schelden, of door met simpele en kortzichtige oneliners te overschreeuwen- praktisch onmogelijk. Met moslims lijkt Wilders doorgaans vooral uit principe niet in discussie te willen gaan: herhaalde verzoeken van verschillende televisie- en debatprogramma’s, moslim- en migrantenorganisaties, sloeg Wilders consequent af. ‘Wilders heeft aangekondigd een ‘liberale jihad tegen de islam’ te beginnen, maar gaat al jaren het debat uit de weg. Hij legt als het ware een cordon sanitaire om de moslimgemeenschap’, aldus de Volkskrant. Volgens NPS-eindredacteur Frans Jennekens schuil er een uitgekiende tactiek achter deze onwil:

‘Wilders kijkt goed uit dat er geen plaatje ontstaat waarop hij leuk en lief met mensen die moslim zouden kunnen zijn, is te zien.’[xviii]

Hoewel Wilders zelf voortdurend klaagt dat hij wordt uitgesloten van deelname aan de dialoog, en dat er een zeker ‘cordon sanitaire’ om hem heen aangelegd zou worden, blijkt vooral hij degene te zijn die mensen uitsluit van het maatschappelijk debat. Veel Nederlanders, met name moslims, zijn zo voor Wilders weliswaar een goed middel om zich al trappend aan op te trekken; als gelijkwaardige gesprekspartners weigert hij ze te erkennen.

Hoe uitsluiting werkt….

Op 12 februari 2009 werd Geert Wilders, op zijn weg naar het Britse Hogerhuis om daar zijn anti-islam film ‘Fitna’ te vertonen, de toegang tot het Verenigd Koninkrijk geweigerd. Al voor zijn vertrek hadden Britse autoriteiten te kennen gegeven dat mensen die ‘extremisme, haat en gewelddadige boodschappen in onze gemeenschap uitdragen’ als Wilders niet zouden worden toegelaten.[xix]Bij aankomst op het Londense vliegveld Heathrow werd Wilders, die ondanks deze waarschuwing alsnog -met tientallen journalisten in zijn kielzog- naar Engeland was vertrokken, door de Britse immigratiedienst aangehouden. Een paar uur zat hij tot zijn eigen verontwaardiging vast op een soort detentiecentrum, in een ruimte die Wilders zelf omschreef als ‘een hokje met een stoel, een tafel en wat water.’[xx]

Het is verleidelijk dit gebeuren als ‘ironisch’ te bestempelen. Immers: is het niet Wilders zelf die zo graag extremisten buiten de Nederlandse grenzen wil houden? Is het weigeren, arresteren en in detentiecentra vasthouden van ‘ongewenste’ personen aan de poort van het land niet juist een beleid dat ook de PVV verdedigt? Kreeg Wilders niet gewoon een ‘koekje van eigen deeg’, zoals sommige media opmerkten?

Misschien wel. Belangrijker is echter dat deze geschiedenis leert dat het mes van de uitsluiting altijd aan twee kanten snijdt. Wie pleit voor stelselmatige uitsluiting van aanzienlijke delen van de maatschappij, wie het weigeren, opsluiten, de mond snoeren en afkappen van iedereen waarmee hij of zij het niet eens is, als dé passende manier ziet meningsverschillen te beslechten, wie schelden, beledigen en het bezigen van burgeroorlog-retoriek als een bijdrage aan het maatschappelijk debat voorstelt, komt uiteindelijk zelf alleen te staan.

Wilders’ hectische en kortstondige bezoek aan Engeland laat vooral zien hoe uitsluiting werkelijk functioneert: uiteindelijk ontkomt niemand eraan. Na moslims, vrouwen, arbeiders, Antillianen, mensen met lage inkomens of uitkeringen, probleemjongeren, mensen met linkse overtuigingen, Marokkanen, de derde wereld, milieuactivisten, en ga zo maar door, is de vraag vooral wie er nog niet door Wilders uitgesloten is. Ook Wilders zelf is, zo blijkt, het slachtoffer geworden van zijn eigen pleidooi voor stelselmatige uitsluiting.

Een stem voor Wilders is daarom niet alleen een stem tegen je medemens, tegen de ‘ander’, maar ook altijd een stem tegen jezelf. Wilders’ retoriek leidt per definitie tot een wederzijdse vervreemding waarvan iedereen het slachtoffer wordt. Het maakt uiteindelijk geen verschil of je ‘allochtoon’ bent of ‘autochtoon’, arm of rijk, moslim, christen of humanist, man of vrouw, links of rechts. Wilders sluit ook jou uit!

[i] M. Davidović, J. van Donselaar, P. Rodrigues, W. Wagenaar, ‘Het extreemrechtse en discriminitoire gehalte van de PVV’ in: Monitor Racisme en Extremisme, red. J van Donselaar en P Rodrigues, Amsterdam 2008, pp 167-198, p 192

[ii] ‘Wat drijft Geert Wilders?’ De Pers, 13 februari 2007 (zie: http://www.geertwilders.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=682&Itemid=1 (30-05-09))

[iii] S. ten Hoove en R. du Pré, ‘Wilders vreest ‘tsunami’moslims’, De Volkskrant, 6 oktober 2006, (http://www.volkskrant.nl/binnenland/article356653.ece/ (30-04-09))

[iv] ‘Nederland wordt verkocht aan de duivel Mohammed’ De Pers, 27 november 2007 (http://www.depers.nl/binnenland/127037/Nederland-verkocht-aan-islam.html (30-05-09))

[v] G Wilders en M Bosma: ‘Nederland en Vlaanderen horen bij elkaar.’ NRC Handelsblad, 7 juli 2008 (http://www.nrc.nl/opinie/article1934707.ece/Nederland_en_Vlaanderen_horen_bij_elkaar (30-05-09))

[vi] Zie o.a.: ‘Inbreng Wilders verantwoordingsdag’ www.pvv.nl 22 mei 2008 (http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1074 (30-05-09))

[vii] M. Davidović, J. van Donselaar, P. Rodrigues, W. Wagenaar, 2008, p 190

[viii] ‘Pvv: schoolcops, wapenscanners en meldingsplicht voor veiligere scholen.’ (http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=805 (30-05-09))

[ix] R. de Mos, ‘Vrijheid door Onderwijs’, www.pvv.nl , 14 november 2006, (http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=717&Itemid=122 (30-05-09))

[x] G Wilders, ‘Schieten met scherp –column Geert Wilders GeenStijl’,www.pvv.nl, 29 mei 2007, (http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=579&Itemid=6 (30-05-09))

[xi] ‘PVV wil zwangere vrouw zelf abortus laten betalen.’, Trouw, 6 februari 2008 (http://www.trouw.nl/nieuws/article1772882.ece (30-05-09))

[xii] ‘Inbreng Wilders verantwoordingsdag’ www.pvv.nl 22 mei 2008 (http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1074 (30-05-09))

[xiii] Zie o.a.: ‘Verkiezingspamflet’, www.pvv.nl, 25 augustus 2006,

(http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=788&Itemid=139 (30-05-09))

en: ‘Een nieuwe Gouden Eeuw’, www.pvv.nl, 26 april 2006,

(http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=703 (30-05-09))

[xiv] ‘Een nieuwe Gouden Eeuw’, www.pvv.nl, 26 april 2006,

(http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=703 (30-05-09))

[xv] G. Wilders, ‘Onafhankelijkheidsverklaring’, www.pvv.nl, 13 maart 2005

(http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=684 (30-05-09))

[xvi] ‘Spoeddebat tophypotheken- inbreng’, 23 apr 2009,

(http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1927 (30-05-09))

[xvii] G. Wilders, ‘Onafhankelijkheidsverklaring’, www.pvv.nl, 13 maart 2005

(http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=684 (30-05-09))

[xviii] J Groen, A Kranenberg, ‘Wilders weigert verzoeken tot debat’, De Volkskrant, 4 maart 2008,

(http://www.volkskrant.nl/binnenland/article509596.ece/Wilders_weigert_verzoeken_tot_debat (30-05-09))

[xix] ‘Britten houden Wilders tegen’, NRC handelsblad, 12 februari 2009

(http://www.nrc.nl/binnenland/article2150135.ece/Britten_houden_Wilders_tegen (30-05-09))

[xx] ‘Wilders woest na aanhouding: dit is vreselijk!, Elsevier, 12 februari 2009,

(http://www.elsevier.nl/web/10223420/Nieuws/Politiek/Wilders-aangehouden-Ik-mag-het-land-niet-in.htm (30-05-09))

sep
25
2009
11

De Publieke Omroep moet worden teruggebracht naar één zender.

geert“De publieke omroep moet worden teruggebracht naar één zender”. Dit zegt Geert Wilders zondagavond in het tv-programma Het Binnenhof van Jaïr. “Het gros van de publieke omroep is heel linksig en fout. Zo’n Buitenhof met Peter van Ingen en Clairy Polak en Pauw & Witteman. Het is allemaal te verschrikkelijk voor woorden. Ze zijn gebrainwashed door de verkeerde kant van het politieke spectrum. En daar gaat dan het belastinggeld naar toe”, aldus Wilders.

Geert Wilders vervolgt: “De publieke omroep moet uit maximaal 1 zender bestaan en de rest moet maar commercieel.” Het tv-programma Het Binnenhof van Jaïr is zondag om 20.30 uur te zien bij de tv-zender Het Gesprek.

Bron: Radio.nl

jun
11
2008
1

Wilders boos over vergelijking met NSB

In het Historisch Nieuwsblad wijst politiek historicus Gjalt Zondergeld erop dat de Nederlandse nazi-aanhangers van de NSB een meeuw in hun logo gebruikten, net als de PVV. Ook de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) gebruikte de meeuw in de jaren dertig en veertig als teken van vrijheid en nationale saamhorigheid.

nsb_pvvZondergeld vindt de gelijkenis tussen de meeuwen van de PVV en de NSB treffend. Hij wijst op een poster uit 1941, waar net als bij het PVV-logo de meeuw is geplaatst naast het woord ‘vrijheid’ Zondergeld opde website van het Historisch Nieuwsblad: “De meeuw kent een traditie als vrijheidssymbool, zoals de duif een symbool is van vrede. Daarnaast roept de meeuw nationale gevoelens op, omdat hij in dit land aan zee veel voorkomt. Dat zie je bij de NSB, maar ook bij de PVV, waar de meeuw zelfs een rood-wit-blauwe verendek heeft gekregen. Voor een partij die vrijheid en nationalisme hoog in het vaandel heeft, is de meeuw een logisch gekozen symbool. Maar wel één, die door de geschiedenis besmet is. Tenzij de PVV graag wil lijken op de NSB, vind ik het heel dom om voor de meeuw als logo te kiezen.” De NSB gebruikte de meeuw niet alleen op propagandaposters, maar ook als hét symbool van haar jeugdafdeling, de Jeugdstorm. Die voerde de meeuw op vlaggen, uniforms en drukwerk. Het tijdschrift van de Jeugdstorm heette De Stormmeeuw.

Wilders is boos over het artikel en zegt niets te maken te willen hebben met ‘foute clubs als de NSB’. Hij noemt in De Pers de vergelijking tussen het PVV-logo en dat van de NSB ‘het werk van een zieke geest’.

De PVV-voorman zegt dat hij geen rekening kan houden met iedere foute club uit de wereldgeschiedenis die ooit een symbool heeft gebruikt.

Onze sponsor Colani | Ontwerp: Oppositie 2.0 door colani.nl