mrt
17
2017
1

Is er stemfraude in Nederland gepleegd in 2017

Dit nieuws kwam vandaag via meerdere berichten binnen, die kunnen duiden op fraude tijdens de afgelopen verkiezingen. Volgens getuigen zouden stemmen zijn verdwenen in een container.


NB. Het kan niet kloppen dat er stembiljetten moesten worden bijgedrukt.

 • Bij iedere stempas is een stembiljet voorhanden altijd! Dus 10.000 stempassen per gemeente is meer dan 10.000 stembiljetten voorhanden.
 • Dit wordt toch via de overheid grondig gecontroleerd?
 • Worden de aantallen stemmen wel vergeleken met de ontvangen kiespassen?
mrt
16
2017
4

DENK draagt een masker van ‘tolerantie’, maar wat vindt de Nederturkse partij eigenlijk van homo’s?


DENK zegt op te komen voor ‘vrijheid’, ‘verbinding’ en ‘tolerantie’, maar wat komt daar in de praktijk van terecht? (lees verder…)

mrt
12
2017
0
mrt
01
2010
71

11 redenen om niet op Wilders te stemmen:

Bekijk de hele uitzending van Barend en van Dorp

1. Wilders geeft van veel interne problemen de islam de schuld, maar de hoge jeugdcriminaliteit onder Marokkanen is niet te wijten aan de islam. Die onder Antillianen is namelijk net zo hoog, terwijl die onder Turken een stuk lager is. De oplossing voor de hoge jeugdcriminaliteit onder Marokkanen en Antillianen is dan ook een beter functioneren van het politioneel-justitieel-pedagogische apparaat, maar daar heeft Wilders nog geen enkel – reëel en uitgewerkt – voorstel voor gedaan.

(lees verder…)

nov
21
2009
0

De leugen van onze democratie

democratiee

Het voornaamste basisprincipe van democratie is dat het een staatsvorm is waar de leidinggevende macht door velen, en niet van enkelen uitgevoerd wordt. Voorstanders van een ‘directe democratie’ bedoelen met ‘velen’: iedereen die geacht wordt ‘mondig’ te zijn. Anderen hebben het, wegens de complexiteit van de maatschappij, meer voor een  ‘representatieve democratie’ van een aantal gekozenen, aangewezen door de ‘velen’ die als mondig beschouwd worden.

Een representatieve (parlementaire) democratie zoals wij die kennen, stoelt op:

 1. Een wetgevende macht (parlement), waar de periodiek door het volk gekozen afgevaardigden, wetten maken of aanpassen, bij gewone of twee-derde meerderheid goedkeuren, en toezien op de uitvoering er van.
 2. Een uitvoerende macht (regering) die de goedgekeurde wetten uitvoert door er de nodige uitvoeringsbesluiten voor te maken.
 3. Een gerechtelijke macht die bij overtreding, betwisting of verschil in interpretatie, van de geldende wetten, een oordeel uitspreekt.

In een democratie is het volk soeverein. In een parlementaire democratie oefent het die soevereiniteit uit via zijn gekozen vertegenwoordigers. Dat is de theorie.

In de praktijk loopt dat wel enigszins anders, omdat de zogenaamde ‘gekozenen des volk’, afgezien dat zij in de eerste plaats door de een politieke partij zijn gekozen, niet hun eigen kiezers, dan wel hun partij zelf vertegenwoordigen.

Wetten worden ingediend, na eerst door de partij zelf te zijn goedgekeurd, en dienen dan ook door alle ‘gekozenen’ van dezelfde partij unaniem goedgekeurd te worden. De door andere partijen ingediende wetten worden al dan niet goed of afgekeurd.

Enkel in uitzonderlijke gevallen laat een partij zijn ‘vertegenwoordigers’ toe om zelf te beslissen over hun ja- of nee-stem. Het gaat dan meestal over vrij onbelangrijke onderwerpen, of een gegeven waar de partij zelf geen standpunt wenst over in te nemen.

Om werkzaam te kunnen zijn, dient een regering het vertrouwen te hebben van de meerderheid der volksvertegenwoordigers (partijen). Bij het ontbreken van een partij die de meerderheid van de parlementszetels heeft, lost men dit gemakshalve op door een overeenkomst  te sluiten (coalitie / regeerakkoord) tussen verschillende partijen die samen aan de gewenste parlementaire meerderheid komen.

Eens een regering gevormd waarvan de coalitiepartijen gezamenlijk op een parlementaire meerderheid kunnen bogen, wordt het parlement in de praktijk herleid tot een  ‘praatgroep’ met als enige doel de vier jaar vol te maken met zo min mogelijk schade of uitzicht op een dikke baan in het bedrijfsleven.

Om de vier jaar, of tussentijds bij het ‘vallen’ van de regering en ontbinden van de kamers, wordt wij, het volk dus, naar de stembus geroepen om, via het zogenaamd kiezen van onze vertegenwoordigers, de machtsverhoudingen tussen de onderscheiden partijen te (her)bepalen.

Ook al kiezen wij op kandidaat volksvertegenwoordigers, toch kiezen wij, gezien de geldende partijtucht, alleen maar voor een bepaalde partij. Vanaf dan heeft ‘het volk’ zijn macht volledig in handen gegeven van de onderscheiden partijen die dan in functie van het door het stemmenaantal bekomen gewicht, zelf bepalen of, en met wie zij al dan niet een regeringsmeerderheid kan vormen, en wie welke minister wordt.

De grondwettelijke bepaling dat de Koning na raadpleging van de voornaamste politici en zogenaamde ‘gestelde lichamen’ de formateur en achteraf zijn ministers aanstelt, is niets meer dan een goochel act of playbackshow, aangestuurd door de de voornaamste partijen.

Met andere woorden: onze democratie bestaat er in dat wij bij verkiezingen onze soevereine macht overdragen aan de partijen, waarvan een aantal onder hen bedisselen hoe en met wie zij de komende vier jaar op dictatoriale wijze het beleid gaan bepalen en uitvoeren.

democratieeeDaardoor ontbreekt het binnen de regeringsmeerderheid ook meestal aan overeenstemming en wordt ‘besturen’ meer dan eens een aaneenschakeling van compromissen waarmee problemen zelden (lees nooit) echt worden opgelost.

Hoe dan ook, in een democratie waar het volk zijn eigen leiders of regering niet kan kiezen, en zelfs niet wordt geraadpleegd (referendum) over het afstaan van nationale bevoegdheden en internationale verdragen, (zie de Europese verdragen) is de democratie een leugen van zichzelf.

Het feit dat het in de meeste andere ‘democratische’ landen er niet veel beter aan toe gaat, is daar geen verzachtende omstandigheid voor.

nov
11
2009
3

PVV = Panisch Voor de Vrijheid

Het weblog ‘Maantaal’ heeft ook de kamervragen en standpunten van de PVV doorgenomen en concludeert dat de partij beter Panisch Voor de Vrijheid zou kunnen heten. Ook heeft het webloghet verkiezingsprogramma van de PVV door de ‘wolkenwoordmachine’gehaald (zie links de meest voorkomende woorden). Hieronder de bloemlezing van Maantaal.

 • Het dragen van een boerka en nikaab in de openbare ruimte moet volgens dit wetsvoorstel verboden worden
 • de immigratie uit niet-westerse landen moet de komende jaren geheel worden verboden
 • Ook zou een dubbele nationaliteit verboden moeten zijn
 • Pedofielenvereniging Martijn moet worden verboden
 • zwemmen in burkini moet verboden worden
 • halal slachten van vlees moet verboden worden
 • Is de minister met mij van mening dat deze misdadige en medisch volstrekt overbodige ingreep per direct verboden moet worden?
 • Dat kamp had natuurlijk verboden moeten worden.
 • dat moslims zelf verantwoordelijk zijn voor hun communicatie en de Nederlandse overheid dus geen tolken- en vertalers voor hen moet bekostigen, dat het serveren van halal vlees aan moslims verboden moet worden
 • Het kraken van panden, dient volledig verboden te zijn.
 • Het in 1970 opgeheven verbod op neef-nichthuwelijken moet opnieuw in het leven worden geroepen
 • Bent u bereid de wet dusdanig te wijzigen dat deze mensen minimum gevangenis)straffen kunnen krijgen en een levenslang verbod op het houden van dieren?
 • Verbieden verkoop softdrugs aan buitenlanders – Kamervragen
 • PVV wil verbod op steekwapens op straat
 • Verbod overkomst van ex-partners
 • wilt u onze suggestie overnemen om ervoor te zorgen dat deze jongeren een hoge boete, een gevangenisstraf, een levenslang visverbod, een toegangsverbod rondom de vijver en een levenslang verbod op het houden van dieren krijgen?
 • Een verbod op het spreken van een andere taal dan de Nederlandse in overheidsgebouwen
 • en dat een wettelijk verbod op het voorhanden hebben van en de handel in paddo’s gerechtvaardigd en ook gewenst is?
 • ziet de minister de overeenkomsten tussen politie-agent en leraar en is hij bereid tot een hoofddoekjes-verbod voor docenten
 • Ook verzocht de PVV het kabinet om een landelijk verbod op het dragen van onder andere tulbanden
 • Er komt een preekverbod voor buitenlandse imans
 • Bent u bereid om de rol van imams als geestelijke verzorgers in gevangenissen te verbieden
 • Bent u bereid om de solidariteitsactie te verbieden om de openbare orde te beschermen?
 • Bent u bereid de stichting IHH, die onderdeel is van de gevaarlijke ‘Union of Good’ net als Israel en de VS te verbieden vanwege het steunen van terreur?
 • Bent u bereid de viering van het islamitische Suikerfeest vanaf volgend jaar op scholen te
  verbieden?
 • Bent u voornemens deze vorm van zorg in het buitenland in het geheel te verbieden?
 • dat deze praktijk een vorm van positieve discriminatie is waardoor Nederlanders gediscrimineerd worden; verzoekt de regering deze praktijk per direct te verbieden, en gaat over tot de orde van de dag.
 • bent u bereid met wetgeving te komen om dergelijke buitenlandse donaties, afkomstig
  vanuit islamitische landen, aan Nederlandse instanties wettelijk te verbieden?

Verder dient iedereen die het met de PVV oneens is zijn mond te houden,ontslagenuitgezet of verwijderd te worden, dan wel op andere wijze te worden ‘kaltgestellt’

 • De Partij voor de Vrijheid wil dat minister Plasterk Doekle Terpstra verwijdert uit de Raad van Toezicht van de publieke omroep.
 • Directies instellingen ontslaan die seksueel misbruik niet melden
 • en alle ambtenaren die hebben meegewerkt aan deze waanzin op staande voet te ontslaan?
 • Welke actie(s) bent u van plan om te nemen om ogenblikkelijk deze wantoestanden te stoppen en de verantwoordelijken op staande voet te ontslaan?
 • Bent u bereid deze slechte burgemeester van Amsterdam, te ontslaan?
 • Bent u bereid de directie van Bureau Jeugdzorg Amsterdam met onmiddellijke ingang te ontslaan?
 • Bent u bereid de verantwoordelijke corporatiebestuurders te ontslaan, het betaalde geld terug te vorderen en aangifte te doen van deze zwendel?
 • eermoordenaars denaturaliseren en uitzetten!
 • Zo ja bent u met ons van mening dat dergelijke daders gedenaturaliseerd moeten worden en na het uitzitten van hun straf moeten worden uitgezet?
 • Weg met de radicale Tilburgse imam Ahmed Salam
 • Deelt u de mening dat mensen die zich schuldig maken aan meisjesbesnijdenis – welke vorm dan ook – vervolgd en bestraft moeten worden en dat de ouders na het uitzitten van hun straf gedenaturaliseerd en uitgezet moeten worden?
 • Bent u met ons van mening dat indien dergelijke daders recidiveren, zij indien nodig moeten worden gedenaturaliseerd en moeten worden uitgezet? (antisemitisme)
 • Verder moeten niet-Westers allochtone criminelen met een dubbel paspoort gedenaturaliseerd en uitgezet worden
 • bent u tevens met ons van mening dat indien kinderen volharden in hun criminele gedrag zij samen met hun ouders moeten worden gedenaturaliseerd en uitgezet?
 • Deelt u de mening dat in geval van een dubbele nationaliteit deze bestuurders gedenaturaliseerd en uitgezet moeten worden? (fraude thuiszorg)
 • Bent u met mij van mening dat wanneer kinderen van allochtone ouders bij voortduring de boel verzieken en met politie en justitie in aanraking komen, het gezin moet worden gedenaturaliseerd en uitgezet?
 • PVV eist onmiddelijk ontslag directie Woonbron
 • Zou ontslag op staande voet niet een veel meer voor de hand liggende oplossing zijn geweest voor een bestuurder die het bedrijf dat hij leidde aan de rand van faillissement had gebracht
 • Het niet behalen of zelfs weigeren van deze bijscholing moet leiden tot bevriezing van het salaris of zelfs ontslag.
 • Bent u bereid de subsidie voor het Haags Gemeentemuseum per direct in te trekken en u in te spannen voor het ontslag van de directeur van dit museum?
 • verder moeten Maastrichtse Marokkanen worden uitgezet
 • moet koning Beatrix uit de regering worden gezet
 • of moeten hele marokkaanse families uit het land worden gezet
 • PVV-fractievoorzitter Geert Wilders heeft woedend gereageerd op de bedreigingen aan het adres van zijn fractiegenoot Hero Brinkman die momenteel met een parlementaire delegatie op werkbezoek is op de Antillen.
 • Wilders woedend over arrestatie
 • Geert Wilders is woedend over de brief die minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde.
 • Geert Wilders is woedend over de manier waarop hij door zijn tegenstanders wordt neergezet.
 • De PVV-leider is woedend over de “christelijke fatwa”, die de prominente CDA’er Doekle Terpstra volgens hem heeft uitgesproken met diens oproep om ‘het kwaad’ te stoppen.
 • PVV woedend op Amsterdams Vervoerbedrijf
 • PVV-leider Geert Wilders die woest is over het feit dat GeenStijl-hoofdredacteur Dominique Weessie, alias Fleischbaum, zich dinsdag moest melden op een politiebureau in Amsterdam.
 • PVV-leider Geert Wilders is woest over de begrotingsplannen van het kabinet.
  • Den Haag laf tegen islamitisch extremisme
  • Den Haag zit vol met laffe lieden. Bange mensen die laf zijn geboren en laf zullen sterven.
  • Er klinken veel valse beschuldigingen over discriminatie, racisme en xenofobie. Dat is ongelooflijk laf.
  • En minister Plasterk van Onderwijs is minstens zo laf.
  • Maar het is pure politieke lafheid.
   ‘Wat Balkenende onderschat, is dat hij mede verantwoordelijk is als het verder fout gaat in dit land
  • „Dan moeten ze niet eerst zeggen: wij willen een debat. Er is heel breed geroepen dat zij dat willen. Nu haken ze af. Dat is gewoon laf.”
  • Een dergelijk beleid is naïef, gevaarlijk en laf.
  • De Europese en Nederlandse politiek is laf.
  • Tientallen jaren lang was de overheid te laf om op het gebied van werk, taal en cultuur van de immigranten te eisen dat ze zelf ‘al het redelijke deden om zich die sociale zekerheid en vrijwaren tegen gebreken te verschaffen’
  • Geert Wilders vindt Balkenende ‘bang en laf’.
  • Het Europa dat het kabinet voor ogen staat is, voorzitter, een Europa ontstaan uit angst. Angst van het kabinet, voor de bedreigingen die het uit de buitenwereld op ons afkomen
  • in Nederland regeert de angst, onwil en onkunde
  • Het kabinet zaait angst. Dat is laaghartig en dom.
  • Alle goede bedoelingen die hieraan ongetwijfeld ook deels ten grondslag liggen ten spijt, is deze reactie vooral het zoveelste bewijs van angst en onvermogen om een lastig probleem eerlijk te benoemen
  • Journalisten zijn angsthazen
  • Dat zijn allemaal ‘laffe politici’, ‘angsthazen die praten met meel in hun mond’.
  • Ik houd niet van angsthazen en wezel of dhimmi’s
  • Deelt u de mening dat de letters CDA vanaf nu voor Christen Dhimmi Appel staan
  • Doekle de dhimmi
  • Zo niet, dan gaat Hirsch Balin de geschiedenis in als de grootste dhimmi van Nederland.
  • omdat de bange dhimmi’s in het Westen zoals ook de Nederlandse politiek, de deur voor de islam en moslims wagenwijd openzet.
  • Leftist journalists and leftist politicians hasten themselves to label anyone critical of the Islamisation a ‘right-wing extremist’. The entire establishment has sided with Islam. Leftists, liberals, and Christian-Democrats are now enslaved to Islam. They are Dhimmi’s

  Onze sponsor Colani | Ontwerp: Oppositie 2.0 door colani.nl